About

„WHAT IS  CHOREOGRAPHY?“- curatorial research project for development of choreographic concepts and processes of creation in Kino Kultura

Lokomotiva – Center for New Initiatives in Art and Culture – Skopje, within the framework of the project „What is choreography?“, in the period 03.09- 09.09.2018 completed the first phase of the artistic residency of the authors/ choreographers Viktorija Ilioska and Valentino Apostolovski with the dramaturge Ivana Ivkovic, Croatia, in Kino Kultura – project space for contemporary performing arts and contemporary culture.

The project „WHAT IS  CHOREOGRAPHY?“ – development of choreographic concepts and processes of creation is a curatorial research project involving three Macedonian authors/ choreographers (Viktoriјa Ilioska, Valentino Apostolovski and Aleksandar Georgiev), and one curator (Biljana Tanurovska Kulavkovski), as well as other external collaborators, such as theorists,  playwrights, directors, etc.
The idea of this curatorial research project is to go beyond the traditional production of performing arts- dance and performance, and to support a creation process that will include development components (in the form of curatorial tasks) that will provide choreographic concepts to have wider visibility, application, as well as artistic and social significance.The project „WHAT IS CHOREOGRAPHY?“ is composed of several stages:

  • an artistic residency / choreographic concept of research;
  • public discussion / lecture through which the authors will have the opportunity to develop their concepts and themes in and with the public;
  • artistic work – presentation of a choreographic concept without limitation in the medium of performance;
  • developing a feedback session – developing analytical critical practice;
  • description of the methodology.

Premiere performances or public appearances were realized in November of Alexander Georgiev and Valentino Apostolovski and in December of Viktorija Ilioska in Kino Kultura.

Project program „What is choreography?“:

23.11.2018
Public discussion / lecture through which the authors will have the opportunity to develop their concepts and themes in and with the public- Guest of Valentino Apostolovski will be Djordje Jovanovic,
– Guests of Alexander Georgiev and Dario Barreto Damas will be Slavco Dimitrov and Kumyana Novakova.
– Moderator – Biljana Tanurovska Kulavkovski24.11.2018
Artistic work – presentation of a choreographic concept without limitation in the medium of performance:
DREAM STATE of Valentino Aostolovski
MOONLIGHT to Alexander Georgiev and Dario Barreto Damas22.12.2018
Artistic work – presentation of a choreographic concept without limitation in the medium of performance:
FIGURE
Choreography and performance: Viktoria Ilioska
The performance was made in a conversation between Victoria and Nastja Juban, Ivana Ivkovic, Filomena Krause, Elena Risteska, Nemanja TrajkovicThe project „WHAT IS CHOREOGRAPHY?“ is organized by Lokomotiva- Centre for new initiatives in arts and culture, Biljana Tanurovska Kulavkovski – curator, Elena Risteska – assistant curator and Violeta Kachakova- project manager.

The project „WHAT IS CHOREOGRAPHY?“ is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.


македонски>>

 

„ШТО Е КОРЕОГРАФИЈА?“ – кураторски истражувачки проект за развој на кореографски концепти и процеси на создавање во Кино Култура

Локомотива – Центар за нови иницијативи во областа на уметноста и културата – Скопје, во рамките на проектот „Што е кореографија?“, во периодот 03.09- 09.09.2018 ја заврши првата фаза од уметничката резиденција на авторите/кореографите Викторија Илиоска и Валентино Апостоловски со драматургот Ивана Ивковиќ, Хрватска, во Кино Култура – простор за современи изведувачки уметности и современа култура.
Проектот „ШТО Е КОРЕОГРАФИЈА?“- развој на кореографски концепти и процеси на создавање е кураторски истражувачки проект во кој се вклучени три македонски автори / кореографи (Викторија Илиоска, Валентино Апостоловски и Александар Георгиев) и еден куратор (Биљана Тануровска Ќулавковски), како и други надворешни соработници, како што се теоретичарите, драмски писатели, режисери, итн.
Идејата за овој кураторски истражувачки проект е да го надмине традиционалното производство на изведувачки уметности – танц и перформанси, и да го поддржи процесот на креирање кој ќе вклучува развојни компоненти (во форма на кураторски задачи) кои ќе обезбедат кореографски концепти да имаат поширока видливост , примена, како и уметничко и општествено значење.Проектот „ШТО Е  КОРЕОГРАФИЈА?“ е составен од неколку фази:

  • уметничка резиденција/кореографски концепт за истражување;
  • јавна дискусија/предавање преку кое авторите ќе имаат можност да ги развијат своите концепти и теми во и со јавноста;
  • уметничка работа – презентација на кореографски концепт без ограничување на медиум за изведба;
  • развивање на сесија за повратни информации – развивање аналитичка критична пракса;
  • опис на методологијата.

Премиерите или јавните настапи беа реализирани во ноември на Александар Георгиев и Валентино Апостоловски и во декември на Викторија Илиоска во Кино Култура.

Програма на проектот „Што е кореографија?“:

23.11.2018
Јавна дискусија/предавање преку кое авторите имаат можност да ги развијат своите концепти и теми во и со јавноста
– Гостин на Валентино Апостоловски ќе биде Ѓорѓе Јовановиќ,
– Гости на Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас ќе бидат Славчо Димитров и Кумјана Новакова.
– Модератор – Биљана Тануровска Ќулавковски

24.11.2018
Уметничка работа – презентација на кореографски концепт без ограничување на медиум за изведба на
DREAM STATE на Валентино Аостоловски
MOONLIGHT на Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас22.12.2018
Уметничка работа – презентација на кореографски концепт без ограничување на медиум за изведба на
FIGURE
Кореографија и изведба: Викторија Илиоска
Перформасот е направен во разговор меѓу Викторија и Настја Џубан, Ивана Ивковиќ, Филомена Краузе, Елена Ристеска, Немања Трајковиќ.

Проектот „ШТО Е КОРЕОГРАФИЈА?“ е организиран од Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, Биљана Тануровска Ќулавковски – куратор, Елена Ристеска – асистент куратор и Виолета Качакова – проект менаџер.Проектот „ШТО Е  КОРЕОГРАФИЈА?“ е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија.