Strategic group meeting and Learning Teaching Training programme organized in Stockholm as part of the project CURATING in CONTEXT

/македонски подолу/

DOCH – Stockholm University of the Arts, one of the partners of CURATING in CONTEXT project, in the period between 17 and 20 February 2020 in Stockholm organised and hosted two project activities Strategic group meeting and Learning Teaching Training programme.

17 and 18 February were dedicated to the meeting of the strategic group (Transnational project meeting activity), which is responsible for the overall programme and financial coordination of the project. Members of strategic group discussed the procedures of work, organisation, reporting and evaluation of the planed activates, models of communication among the partners and with the collaborators, audience and the media, and development of the plan and time frame of the following activities in the year 2020. The strategic grope was represented by Biljana Tanurovska – Kjulavkovski and Violeta Kachakova (Lokomotiva – Skopje), Goran Sergej Pristas and Tena Bosnjakovic (The Academy of Dramatic Art – Zagreb); Zoé Duflot and Gisela Müller (Tanzfabrik- Berlin) and Christofer Fredriksson, Kristine Slettevold and Martin Sonderkamp (DOCH – Stockholm).

From 18 to 20 February Learning Teaching Training – Intensive programme for higher education learners was held at the DOCH Dance department. This project activity gathered the representatives of the project partners and invited collaborators responsible for creation and development of the content and the programme of the project organised in three types of intellectual outputs, development of 1/ Manual-handbook, 2/Open Education Resource Platform and 3/Educational Curriculum. Learning Teaching Training activity enabled discussions, sharing experience and knowledge and planning of the:

–        work-related to the intellectual outputs which are developing in three representative working groups

–       the models of communication within the project and towards the users and audiences by using the notion.so and are.na platforms, which will create a base for the future development of the project web side

–       organisation of the international Summer School in Skopje in June 2020 as an education platform for curating in contemporary arts and

–       organisation of the workshop in Zagreb in November 2020 that will support analysis and reflection of the learning approaches and their possible further development within the three intellectual outputs.

Participants in Learning Teaching Training activity in Stockholm were: Martin Sonderkamp and Tove Salmgren (DOCH – Stockholm), Gisela Müller (Tanzfabrik – Berlin), Silke Bake (Tanzfabrik/independent curator), Kirsten Maar (Frei University – Berlin), Maria de la Paz Ponce (independent curator – Berlin), Biljana Tanurovska Kjulavkovski (Lokomotiva – Skopje), Slavcho Dimitrov  (FON University Skopje), Goran Sergej Pristas, Goran Pavlic, Jasna Jasna Žmak i Nikolaina Pristas (The Academy of Dramatic Art – Zagreb).

The project “Curating in Context” is supported by Erasmus +, EU programme for education, training, youth and sport.


/македонски

Стратешка групна средба и програма Учење, Предавање, Обуки, организирана во Стокхолм, како дел од проектот Курирање во контекст

DOCH – Универзитетот за уметности во Стокхолм, еден од партнерите на проектот Курирање во контекст, во периодот помеѓу 17 и 20 февруари 2020 година во Стокхолм организираше и беше домаќин на две проектни активности Стратешка групна средба и програма за Учење, Предавање, Обуки.

17 и 18 февруари беа посветени на состанокот на стратешката група (Tранснационални состаноци за проектот), која е одговорна за целокупната програма и финансиската координација на проектот. Членовите на стратешката група разговараа за процедурите за работа, организација, известување и евалуација на планираните активности, моделите на комуникација меѓу партнерите и со соработниците, публиката и медиумите, како и развојот на планот и временската рамка на следните активности во година 2020 година. Стратешкиот назив го претставуваа Биљана Тануровска – Ќулавковски и Виолета Качакова (Локомотива – Скопје), Горан Сергеј Пристас и Тена Бошњаковиќ (Академијата за драмски уметности – Загреб); Зое Дуфлот и Гизела Милер (Танцфабрик- Берлин) и Кристофер Фредрисон, Кристин Слетеволд и Мартин Сондеркамп (ДОЧЕ – Стокхолм).

Од 18 до 20 февруари и Учење, Предавање, Обуки – Интензивна програма за ученици од високото образование се одржа во одделот на DOCH Dance. Со оваа проектна активност се собраа претставници на партнерите во проектот и поканети соработници одговорни за креирање и развој на содржината и програмата на проектот организиран во три вида интелектуални резултати како развој на: 1/ „Прирачник/водич/материјали со насоки” , 2/ „Отворена ресурсна платформа за образование”, 3/ „Дизајн и развој на курс / наставна програма”. Активностите на програмата Учење, Предавање, Обуки програмата овозможуваат дискусии, споделување искуства, знаење и планирање на:

– работа поврзана со интелектуалните резултати, кои се развиваат во три репрезентативни работни групи,

– моделите на комуникација во рамките на проектот кон корисниците и публиката со користење на платформите notion.so и are.na што ќе создаде основа за иден развој на веб-страницата за проектот,

– организација на меѓународна летна школа во Скопје во јуни 2020 година, како платформа за образование за курирање на современата уметност и

– организирање на работилница во Загреб во ноември 2020 година што ќе поддржи анализа и рефлексија на пристапи за учење и нивниот можен понатамошен развој во рамките на трите интелектуални резултати.

Учесници во наставата за обука на учење во Стокхолм беа: Мартин Сондеркамп и Тове Салмгрен (ДОЧЕ – Стокхолм), Гисела Милер (Танцфабрик – Берлин), Силке Бејк (Танцфабрик / независен куратор), Кирстен Маар (Универзитет Фреј – Берлин), Марија де ла Паз Понце (независен кустос – Берлин), Билјана Тануровска jулавковски (Локомотива – Скопје), Славчо Димитров (Универзитет ФОН Скопје), Горан Сергеј Пристас, Горан Павлиќ, Јасна Јасна Шамак и Николеина Пристас (Академијата за драмски уметности – Загреб).

Проектот „Курирање во контекст“ е поддржан од Еразмус+, програма на ЕУ за образование, обука, млади и спорт.