Program activities

23.11.2018

The project „WHAT IS CHOREOGRAPHY?“ is composed of several stages:

  • an artistic residency / choreographic concept of research;
  • public discussion / lecture through which the authors will have the opportunity to develop their concepts and themes in and with the public;
  • artistic work – presentation of a choreographic concept without limitation in the medium of performance;
  • developing a feedback session – developing analytical critical practice;
  • description of the methodology

Public discussion / lecture through which the authors will have the opportunity to develop their concepts and themes in and with the public

– Guest of Valentino Apostolovski will be Djordje Jovanovic,
– Guests of Alexander Georgiev and Dario Barreto Damas will be Slavco Dimitrov and Kumyana Novakova.
– Moderator – Biljana Tanurovska Kulavkovski

The project „WHAT IS CHOREOGRAPHY?“ is organized by Lokomotiva- Centre for new initiatives in arts and culture, Biljana Tanurovska Kulavkovski – curator, Elena Risteska – assistant curator and Violeta Kachakova- project manager.

The project „WHAT IS CHOREOGRAPHY?“ is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

Link to gallery : https://www.flickr.com/photos/143801298@N08/albums/72157676072330498


Проектот „ШТО Е  КОРЕОГРАФИЈА?“ е составен од неколку фази:

  • уметничка резиденција/кореографски концепт за истражување;
  • јавна дискусија/предавање преку кое авторите ќе имаат можност да ги развијат своите концепти и теми во и со јавноста;
  •  уметничка работа – презентација на кореографски концепт без ограничување на медиум за изведба;
  •  развивање на сесија за повратни информации – развивање аналитичка критична пракса;
  • опис на методологијата

Јавна дискусија/предавање преку кое авторите имаат можност да ги развијат своите концепти и теми во и со јавноста

– Гостин на Валентино Апостоловски ќе биде Ѓорѓе Јовановиќ,
– Гости на Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас ќе бидат Славчо Димитров и Кумјана Новакова.
– Модератор – Биљана Тануровска Ќулавковски

Проектот „ШТО Е КОРЕОГРАФИЈА?“ е организиран од Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, Биљана Тануровска Ќулавковски – куратор, Елена Ристеска – асистент куратор и Виолета Качакова – проект менаџер.

Проектот „ШТО Е  КОРЕОГРАФИЈА?“ е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија.

Линк до галерија: https://www.flickr.com/photos/143801298@N08/albums/72157676072330498