MOONLIGHT

15.09.2019, 22:00, KINO Kultura

Локомотива- Скопје во соработка со 44. MOT 2019 ви го претставува перформансот MOONLIGHT/ Lokomotiva Skopje in collaboration with 44.MOT 2019 is presenting you the performance MOONLIGHT

Кореографија и изведба/Choreography and performance: Aleksandar Georgiev and Dario Barreto Damas
Времетраење/Duration: 45’
Jазик/Language: без текст / without text

За перформансот:
Moonlight е кореографски проект фокусиран на поетски структури, сценско изведбено истражување на дисперзирани значења, како прилагодлива реалност. Овој предлог повторно ги открива постојано воспоставените идентитети, со пристап на оголување и оквирување на нормативното. Moonlight функционира како брза машина на промена и нарушување.
Moonlight игра со Дизни наследство, дислоцирајќи ги своите познати карактерности и разбирања.
Moonlight е и Месечина и светлина.
Центрифугално нарушувањe, панк симфонија на препознатливиот, магичен маневар.
Moonlight е сонувачки филтер, тела изложени на ризик.
Квир собата, една интуитивна архитектура, Аурора, Снежана и Принцот Ерик се дел од неа.

About the performance:
MOONLIGHT is a choreographic project focused on poetic structures, a staged exploration of dispersed meanings, a malleable reality. This proposal rediscovers persistently established identities, unfolding and queering normativity. MOONLIGHT functions as a quick machinery of change and disruption.

MOONLIGHT plays with Disney heritage, dislocating its known dispositions and understandings.

MOONLIGHT is A moon and its light. Centrifugal disruption, a punk symphony of the recognizable, magickly maneuver. MOONLIGHT is a dreaming filter,
bodies at risk. The queering room, an intuitive architecture, Aurora, Snow White and Prince Erik are part of it.

Повеќе информации/ More details:
http://www.mot.mk/2019/