MOONLIGHT performance at 44.MOT Festival

/македонски подолу/

15.09.2019, 22:00, Kino Kultura

Lokomotiva Skopje in collaboration with 44.MOT 2019 is presenting you the performance MOONLIGHT

Choreography and performance: Aleksandar Georgiev and Dario Barreto Damas
Duration: 45 min.
Language: without text

About the performance:
MOONLIGHT is a choreographic project focused on poetic structures, a staged exploration of dispersed meanings, a malleable reality. This proposal rediscovers persistently established identities, unfolding and queering normativity. MOONLIGHT functions as a quick machinery of change and disruption.

MOONLIGHT plays with Disney heritage, dislocating its known dispositions and understandings.

MOONLIGHT is A moon and its light. Centrifugal disruption, a punk symphony of the recognizable, magically maneuver. MOONLIGHT is a dreaming filter,
bodies at risk. The queering room, an intuitive architecture, Aurora, Snow White and Prince Erik are part of it.

More details: http://www.mot.mk/2019/


/македонски

15.09.2019, 22:00, Kино Култура

Локомотива- Скопје во соработка со 44. MOT 2019 ви го претставува перформансот MOONLIGHT

Кореографија и изведба: Александар Георгиев и Дарио Берето Дамас

Времетраење: 45 мин.

Jазик: без текст

За перформансот:
Moonlight е кореографски проект фокусиран на поетски структури, сценско изведбено истражување на дисперзирани значења, како прилагодлива реалност. Овој предлог повторно ги открива постојано воспоставените идентитети, со пристап на оголување и оквирување на нормативното. Moonlight функционира како брза машина на промена и нарушување.
Moonlight игра со Дизни наследство, дислоцирајќи ги своите познати карактерности и разбирања.
Moonlight е и Месечина и светлина.
Центрифугално нарушувањe, панк симфонија на препознатливиот, магичен маневар.
Moonlight е сонувачки филтер, тела изложени на ризик.
Квир собата, една интуитивна архитектура, Аурора, Снежана и Принцот Ерик се дел од неа.

Повеќе информации: http://www.mot.mk/2019/