KULTRAINING with Ivana Kocevska ::: “BodyFlow Dance”

/македонски подолу/

KULTRAINING with Ivana Kocevska ::: “BodyFlow Dance” lessons held by the ballet pedagogue and MA. Ivana Kocevska.

Ivana will share with us her approach to the movement: BodyFlow Dance!

“BodyFlow Dance” is a principle of body movement and is a combination of dance movements combined with exercises for strengthening, stretching, balance, coordination and proper breathing.

During this period, we will start with exercises for awakening the body!

Impro exercises on intuition, transformation, adaptation of everything that surrounds us.

 

Join us in the next few Tuesdays 29th of September, 6th and 13th of October, at the following link:

https://zoom.us/meeting/register/tJMucemorDsoHdDHGOeR-ByQkil76w15k6BP

 

Join our free classes held in the Macedonian language.

Before each class, we will share links and information about the classes that follow on FB and the websites of Lokomotiva and Kino Kultura.

Contact: kultrening@gmail.com

If you would like to donate and support the program, you can follow the link: lokomotiva.org.mk/donate

 

Ivana Kocevska is a dancer, choreographer and an MA in ballet pedagogy. Works as a soloist at the Macedonian opera and ballet. Studied at the national school for music and ballet “Ilija Nikolovski- Luj” in Skopje, Macedonia. 2001 she became part of the Macedonian national opera and ballet ensemble. She danced solo and main roles in the ballets such as Nutcracker, Swan Lake, Sleeping beauty, Don Quixote, Napoli, Samson and Dalilah, Carmen, Giselle, Serenade, Concerto Barocco, Esmeralda, Sheherazade, Carmina Burana, Conservatory (Bournonville), La Sylphide, Les Sylphides, Agony of the heart (Galili) and many others. Worked as soloist with the Slovenian national ballet in Ljubljana and in Wuerzburg where she was invited by Anna Vita and worked one year with the Ukrainian National Ballet as an apprentice, where she danced the role of Myrtha in the ballet Giselle. She choreographed performances in the alternative theatre and collaboration with many performance artists. Her first big production “Metamorphosis” premiered on the 3rd of July on the main stage of the National ballet with the support of the ministry of culture of Macedonia.

 

 

*****

 

The classes are part of KULTRENING 2020, part of the program line Together – socio-cultural activities for the wider society in the project space Kino Kultura, organized by Lokomotiva – Center for new initiatives in art and culture. The program is supported by the Municipality of Centar and the Ministry of Culture of the R.N.Macedonia.

__________________________________________________________

/македонски

 

KУЛТРЕНИНГ со Ивана Коцевска ::: BodyFlow Dance

Три часа култренинг со балетскиот педагог м-р. Ивана Коцевска која ќе го сподели нејзиниот пристап кон движењето: BodyFlow Dance!

“BodyFlow Dance” е принцип на движење на телото и претставува склоп на танцови движења во комбинација со вежби за зајакнување, истегнување, баланс, координација и правилно дишење.

Во овој период ќе започнеме со вежби за будење на телото!

Импро вежби на тема интуиција, трансформација, адаптација на се што не опкружува.

 

Придружете ни се во следните три вторници на 29-ти септември, 6-ти и 13-ти октомври на линкот: https://zoom.us/meeting/register/tJMucemorDsoHdDHGOeR-ByQkil76w15k6BP

 

Пред секој час ќе постираме линкови и информации за часовите што следат на ФБ и веб страните на Локомотива и Кино Култура.

Часовите се бесплатни.

Контакт: kultrening@gmail.com

Доколку сакате да донирате за развој на програмата можете тоа да го направите на следниот линк: lokomotiva.org.mk/donate

 

Ивана Коцевска е балетски уметник, кореограф и магистер по балетска педагогија. Работи како солист во македонската опера и балет. Основно балетско и средно образование завршува во државното училиште „Илија Николовски – Луј“ во Скопје, Македонија. Во 2001 година е вработена во Националната Опера и Балет на РСМ и веќе 20 години е дел од овој ансамбл. Изведува солистички и главни улоги во балетите како што се Оревокршачка, Лебедово езеро, Заспаната убавица, Дон Кихот, Наполи, Самсон и Далила, Кармен, Жизел, Серенада, Концерто Бароко, Есмералда, Шехерезада, Кармина Бурана, Конзерваториум (Бурнвил), Силфида, Силфиди, Агонија на срцето (Галили) и многу други. Има работено како гостин- солист во словенечкиот национален балет во Љубљана и во Вурцбург каде била поканета од Ана Вита и една година е дел од украинскиот национален балет „Тарас Шевченко“ како стажист, каде ја изведе премиерно улогата на Мирта во балетот Жизел. Како кореограф соработува со докажани и реномирани уметници од независната сцена и на покана на филмскиот режисер Вардан Тозија, кореографира и работи со статистите, каде и самата учествува како статист,на неговиот последен филм под работен наслов „М“ . Нејзината прва голема продукција „Метаморфоза“ премиерно е изведена на 3 јули на главната сцена на Националното балет со поддршка на Министерството за култура на Македонија, во продукција на Дирекцијата за култура и уметност, Скопје. Втората продукција “Кинцуги“во соработка со БТКРШ како продуценти е изведена на 11ти декември на реномираниот фестивал за електронска музика Десонанс.

 

 

*****

 

Часовите се дел од КУЛТРЕНИНГ 2020, дел од програмската линија Заедно – социо-културни активности за поширокото општество во проектниот простор Кино Култура, во организација на Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата. Програмата е поддржана од општина Центар и Министерство за култура на Р.С.Македонија.