Kino Kultura

 KINO KULTURA- SPACE FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS AND CONTEMPORARY CULTURE

 

KINO KULTURA is project/ space co-founded by Theatre of Cvetko the Navigator and Lokomotiva – Centre for New initiatives in arts and culture which creates and provides conditions for creation, work and development of contemporary performing arts and contemporary culture.

KINO KULTURA facilitate this by enabling to civil society organizations, formal and informal groups and individuals to research, create and present their ideas affront of different audiences as well as by providing a space for collaboration and reflection on various socio-cultural issues.

KINO KULTURA is inclusive and co-programing space which aims to become a new referential model of co-governing and co-programing with and for the community.

Main goal of KINO KULTURA is to contribute to development of contemporary art and culture and to articulate collaborative processes into new model of public space defined on the principles of civic participation, inclusion, exchange/dialogue and development of contemporary arts and culture.

Objectives:

  1. To re-think theoretically and develop inclusive co-governing and co-programing cultural space;
  2.  To enhance collaboration, artistic exchange, reflection and production in public space among/with organizations, formal and informal groups and individuals;
  3. To create preconditions for involvement of communities and influence on public policies regarding development of new inclusive public spaces.

PROGRAM LINES

Program lines of Theatre of Cvetko the Navigator and Lokomotiva are developed by program editors.

Open Space and Together are lines open for proposals and are not regulated by selection process and are not defined with aesthetic criteria nor curatorial concept.

Details of protocol for collaboration on these programs can be addressed on kinokultura2015@gmail.com

Details of the current program and archive of past events can be found on kinokultura.org.mk

THEATRE OF CVETKO THE NAVIGATOR

Public readings of new theatre plays, development and production of theatre performances from Macedonian and  international drama authors and theatre directors; Exploring new acting and theater techniques and aesthetics, Workshop for advanced theatre training and Theatre residencies.(for detailed program click here)

LOKOMOTIVA

Collaboration with artists who create transdisciplinary between theatre, dance, movement and choreography and who are involved into research of the above mentioned disciplines and beyond them. Development of residencies, productions of conceptual dance and post- dramatic works, festivals, lectures- presentations, conferences and workshops, in which there will be reflected, reassessed and critically reconsidered innovative ideas.(for detailed program click here)

OPEN SPACE

Program that will be developed  in collaboration with other organizations from the independent cultural scene and from wider civil sector, individuals and informal groups. This program is open for various artistic and cultural events(for detailed program click here).

TOGETHER

Animation and educational programs for creative development of children and youth through theatre, dance, film and video; social and cultural activities for large social community(for detailed program click here)


македонски>>

КИНО КУЛТУРА Проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура

 

КИНО КУЛТУРА- простор за современи изведувачки уметности и современа култура како проект, простор за современи изведувачки уметности и култура беше основан во декември 2015 година од страна на Театар на Навигаторот Цветко и Локомотива- Центар за Нови Иницијативи во уметноста и културата.

КИНО КУЛТУРА е прв простор од овој вид и е основан со цел поддршка на независната сцена на современ танц и театар.

Идејата на КИНО КУЛТУРА е формирање на нова современа организациска структура, урбан простор за современи изведувачки уметности и современа култура кој ќе допринесе во социо-културениот развој на заедницата.

Активностите во овој простор вклучуваат театарски претастави, активности во областа на современиот танц и перформанс, концерти, работилници за професионалци и граѓани, конференции, дебати, уметнички истражувања, резиденции, фестивали, итн

Овој простор е за професионалците во полето на современите (изведувачки) уметности, непосредните граѓани на општината и градот, како и за различните граѓански организации, формални и неформални групи и индивидуалци кои работат во пошироката социо-културната сфера.

Идејата е КИНО КУЛТУРА да биде простор каде ќе се развие модел за вклучување на граѓаните и граѓанските организации како соуправувачи со што ќе се обезбеди директно учество во дикусијата и артикулирањето на развојот на просторот и ко-програмирањето со институциите, просторите, програмите, преку вклучување на нови тактики и стратегии, кои ќе ги ревидираат можностите за поврзување на уметничкиот израз со општествените проблеми, како и подобрување на дебатите за нив.

ПРОГРАМСКИ ЛИНИИ

Програмските линии на Театар Навигатор и Локомотива се развиваат од страна на нивните програмски уредници.

Слободна сцена и Заедно се програмски линии, отворени за предлози и не се уредени со процес на селекција и не се дефинирани со естетски критериуми, ниту од страна на кураторски концепт.

Слободна сцена и Заедно во следната година ќе се развиваат во ко-управување и соработка со други граѓански организации во полето на културата, со цел КИНО КУЛТУРА да вклучува се’ повеќе организации во реформирањето и развојот на просторот и програмата.

Деталите на протоколот за соработка на овие програми се развиени и сите заинтересирани може да им се обратат на kinokultura2015@gmail.com

За повеќе детали за тековната програма и архива на минати случувања проверете на  kinokultura.org.mk

Театар на навигаторот Цветко

Јавни читања на нови драми, развој и продукција на театарски претстави од македонски и меѓународни драмски автори и режисери. Истражување на нови актерски и театарски методи и естетики, Работилница на напреден театарски тренинг и театарски резиденции. (за повеќе информации кликнете here)

Локомотива

Соработка со уметници кои творат трансдисциплинарно помеѓу театар, танц, движење и кореографија и се бават со истражување во дисциплините и вон нив. Развој на резиденции, продукции на танцови концептуални и пост-драмски дела, фестивали, предавања- презентации, конференции, работилници, каде ќе се рефлектираат, преиспитуваат и критички ќе се промислуваат иновативни идеи. (за повеќе информации кликнете here)

Слободна сцена

Програма која ќе биде развиена во соработка со други организации од независната културна сцена и од поширокиот граѓански сектор, индивидуалци и неформални групи. Оваа програма е отворена за различни уметнички и културни содржини. (за повеќе информации кликнете here).

Заедно

Анимациски и едукативни програми за креативен развој на деца и млади преку театар, танц, видео и филм; програми за постари пензионирани лица, женски заедници, социо- културни активноси за пошироката општествена заедница. (за повеќе информации кликнете тука)