#ArchiveOfReflections interview with Jasmina Vasileva, actress

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Jasmina Vasileva, actress (North Macedonia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Jasmina Vasileva, actress from Bitola, North Macedonia. She graduated as an actress at the Faculty of Dramatic Arts in Skopje (2003). Master’s degree in cultural studies at the Institute of Macedonian Literature in Skopje (2016). She has played numerous theatrical roles on the stages of state theaters throughout Macedonia, as well as on the independent stage and in international projects. Regular member of the ensemble of the NI Kumanovo Theater (2003-2019), and from July 2019, she becomes a regular member of the ensemble of the Drama Theater, Skopje. She also realizes smaller television and film roles like Godina na majmunot (2018), Familijata Markovski (2017) and Zoki Poki (2020).

*   *   *

#ArchiveOfReflections

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

________________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? #АрхиваНаРефлексии интервју со Јасмина Василева, глумица

Интервју е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

Јасмина Василева, глумица од Битола, Северна Македонија. Дипломира актерска игра на Факултетот за драмски уметности во Скопје (2003). Магистрира на културолошки студии на Институтот за македонска литература во Скопје (2016). Игра многубројни театарски улоги како на сцените на државните театри низ Македонија, така и на независната сцена и во меѓународни проекти. Редовна членка на ансамблот на НУ Кумановски театар (2003-2019), а од јули, 2019 година станува редовна членка на ансамблот на Драмски театар, Скопје. Реализира и помали телевизиски и филмски улоги како Годината на мајмунот (2018), Семејството Марковски (2017) и Зоки Поки (2020).

*   *   *

 #АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.