DREAM STATE

Dream State

Choreography and performance: Valentino Apostolovski
Music: Victor Apostolovski

Dramaturgy collaborators: Ivana Ivkovic ana Nina Gojic

Produced by: Lokomotiva, Skopje, as part of the project „What is choreography?“ curated by Biljana Tanurovska Kjulavkovski
Project manager: Violeta Kachakova
Assistant: Elena RisteskaA state of reduced consciousness, in which the environment is perceived as in a dream. The unknown and uncertainty, that is, the knowledge of “what is coming,” makes us vulnerable and frightened. It’s okay if we are afraid, accepting vulnerability is a virtue that does not make it open to changes and everything that is happening around us.

Supported by: Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia and Municipality Centre, Skopje

#whatischoreography #lokomotiva #kinokultura

 

Dream State

Кореографија и изведба: Валентино Апостоловски

Драматурзи соработници: Ивана Ивковиќ и Нина Гојиќ
Музика: Виктор Апостоловски

Продукција: Локомотива Скопје како дел од проектот „Што е кореографија?“ куриран од Биљана Тануровска  Ќулавковски
Проект менаџер: Виолета Качакова
Асистент: Елена Ристеска

Состојба на намалена свесност, во која околината е перцепирана како во сон. Непознатото и неизвесноста, односно не знаењето за „тоа што следува“, не прави ранливи и уплашени. Во ред е ако се плашиме, прифаќањето на ранливоста е доблест која не прави отворени кон промените и кон се што се случува околу нас.

Поддржано од Министерство за култура на Република Северна Македонија и Општина Центар, Скопје

#whatischoreography #lokomotiva #kinokultura