Violeta Kachakova presented NOMAD Dance Academy as a successful example of regional cooperation within “Imagine – Create – Share” promotion and networking seminar for the EU programme for support of the cultural cooperation in the Western Balkans

/македонски подолу

On 5th and 6th of February in the European House in Skopje, a seminar was held with the purpose of presenting the new EU program for support of the cultural cooperation in the Western Balkans, organized by the Department of Creative Europe within the Ministry of Culture of the Republic of Northern Macedonia.

The focus of the seminar was the presentation of the new program for financing the cultural cooperation in the Western Balkans, presentation of successful projects of regional and European cooperation, presentation of cultural operators from the region, creation of opportunities for promotion of regional cultural cooperation, networking and establishing partnerships for creating quality and relevant projects that would apply to the program.

Violeta Kachakova participated in the seminar program and presented NOMAD Dance Academy – Regional Platform for Contemporary Performing Arts as an example of good regional cooperation practice, which has been continuously working for 15 years in the development of contemporary performing arts in the Balkans and beyond in Europe.

The seminar was opened by H.E. Samuel Zbogar, Ambassador of the European Union Delegation and Dr. Hisni Ismaili, Minister of Culture of the Republic of Northern Macedonia. Ms Helene Skikos, Programme Manager, DG EAC (coordinator for mobility of artists and international dimension of Creative Europe) was also presented herself at the seminar. The program was explained to the participants at the seminar by the mangers of the cultural contact points responsible for implementing EU programs in the field of culture from Northern Macedonia, Bulgaria, Croatia and Slovenia. Cultural operators from Northern Macedonia, Bulgaria, Greece and Kosovo presented examples of regional and European co-operation. The seminar also presented the work of Kooperativa – Regional Platform for Culture and the program for support of cultural cooperation in South-Eastern Europe by Kultura Nova Foundation in Croatia.


Виолета Качакова ја претстави НОМАД танц академија како успешен пример на регионална соработка во рамки на семинарот за промоција и вмрежување „Визуелизирај – Креирај – Сподели” на програмата на Европската Унија за поддршка културна соработка на Западен Балкан  

На 5-ти и 6-ти февруари во просторот на European House во Скопје се реализираше семинар во рамки на кој се претстави новата програма на ЕУ за поддршка на културна соработка на Западен Балкан во организација на Одделението за Креативна Европа на ЕУ при Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Во фокусот на семинарот беше претставувањето на новата програма за финансирање на културната соработка во Западен Балкан, претставување на успешни проекти на регионална и европска соработка, претставување на културни оператори од регионот, креирање можност за унапредување на регионална културна соработка, вмрежување и воспоставување на партнерства за креирање на квалитетни и релевантни проекти кои би се пријавиле на програмата.

Виолета Качакова учествуваше во програмата на семинарот и ја претстави регионалната платформа за современи изведувачки уметности НОМАД танц академија како пример на добра пракса на регионална соработка, која веќе 15 години во континуитет работи на развој на современите изведувачи уметности на Балканот и пошироко во Европа.

Семинарот беше отворен од Н.Е. Самуел Жбогар, Амбасадор во Делегацијата на Европската Унија и  д-р Хисни Исмаили, Министер за култура на Република Северна Македонија. На семинарот се претстави и г-ѓа Хелене Скикос, Менаџер на Програма, Ген.Дир. ЕАК ЕК (Координатор за мобилност на артисти и интернационална димензија на Програмата Креативна Европа). Програмата беше образложена пред учесниците на семинарот од страна на раководителите на културно-контактните точки одговорни за имплементација на програмите на ЕУ во полето на културата од Северна Македонија, Бугарија, Хрватска и Словенија. Со примери на регионални и европски соработки  се претставија културни оператори од Северна Македонија, Бугарија, Грција и Косово. Во рамки на семинарот се претстави и работата на „Регионална платформа за соработка во полето на културата – Кооператива” и програмата за поддршка за културната соработка во Југо-источна Европа на фондацијата Култура Нова од Хрватска.

 

Учество на Биљана Тануровска Ќулавковски на ГПС/Глобални практики на споделување во Њујорк

/scroll down for English

Биљана Тануровска Ќулавкоски како претставник од Локомотива, од 8-12 јануари присуствуваше на годишната средба на GPS/Global Practice Sharing, (ГПС/Глобални практики на споделување) и учествуваше во програмата на настанот „GPS разговори“ кои се одржуваа во во Movement Research’s Courtyard Studio. За време на престојот во Њујорк, таа следеше повеќе перформанси и изведби и оствари средби со повеќе уметници, изведувачи, менаџери и куратори од САД со кои разговараа за идни соработки.

Во GPS/Global Practice Sharing разговорите беа вклучени уметниците Јан Розман од Словенија и Тања Циџикова од Русија кои беа на резиденцијален престој, исто така и партнерот за Global Practice Sharing Невенка Копрившек од организацијата Бункер со седиште во Љубљана, Словенија. Тие ги презентираа своите практики, уметничката сцена и културниот сектор во нивните матични градови и регионални прашања што влијаат на нивната работа.

Состанокот на GPS/Global Practice Sharing вклучуваше известување за соработките како и разговори за планови за идна соработка. GPS/ Global Practice Sharing е платформа за меѓународна размена на идеи, процеси и рефлексивни практики засновани на формите на движење и танц, а се одвиваат помеѓу САД и независните заедници за изведувачки уметности на меѓународно ниво.


Biljana Tanurovska Kjulavkovski on GPS/Global Practice Sharing partner’s yearly meeting and events in New York

Biljana Tanurovska Kjulavkvoski as representative from Lokomotiva, from 8-12 January attended GPS/Global Practice Sharing yearly meeting and program GPS Chats event at Movement Research’s Courtyard Studio. Besides, she followed performances and met artists, managers and curators from USA with who discussed for future collaborations.

GPS Chats included Artists-in-Residence Jan Rozman from Slovenia and Tanya Tchizhikova from Russia and GPS Partner Nevenka Koprivsek from the organization Bunker based in Ljubljana, Slovenia. They presented their practices, the arts and culture sectors in their home cities, and regional issues affecting their work.

GPS meeting included network reporting and plans for future collaborations. GPS/Global Practice Sharing provides a platform for the international exchange of ideas, processes and reflective practices surrounding dance and movement based forms between the U.S. and independent performing arts communities internationally.

 

САМО ЗАМИСЛИ танцов перформанс

/english below/

20:00 Кино Култура, четврток, 26 декември 2019

САМО ЗАМИСЛИ

танцов перформанс (работа во процес)
Кореографија и изведба: Александра Петрушевска
Дизајн на музика и изведба: HRZL
Времетраење: 30 мин.
Дизајн на плакат: Еми Ермилова

Read More

„Политички театар“ предавање на Мишел Павловски

/english below/

ПОЛИТИЧКИ ТЕАТАР
Предавање на Мишел Павловски
Проследено со јавна дискусија со Лорета Георгиевска-Јаковлева, Софија Куновска, Маја Стевановиќ и Филип Јовановски. Модератор Биљана Тануровска – Ќулавковски.
среда, 18.12.2019 во Кино Култура
Предавањето и дискусијата се дел од „Програмата на Локомотива во Кино Култура во 2019 година”, програмска линија „Уметност, Политика, Институција, Тело“ поддржана од Министерство за култура и Општина Центар.

Read More

Art Spaces and Residencies Summit

САМИТ УМЕТНИЧКИ ПРОСТОРИ И РЕЗИДЕНЦИИ

Кино Култура – проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура

Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата на 12 и 13 декември во Кино Култура организира Самит на тема „Уметнички простори и резиденции”.

Самитот има цел да обедини на едно место уметници и културни работници од домашен и меѓународен контекст кои заедно ќе разговараат и споделат професионални искуства и знаење на две теми: уметнички простори и резиденции, низ перспективата на „заеднички простори“ и „простори на меѓусебност“.

Read More

Regional collaboration::: Lokomotiva on Co-festival in Ljubljana- Working visits of Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova in Ljubljana, Slovenia from 23rd till 27th November 2019

Partners Nomad Dance Academy Slovenia and Kino Siska- Centre for Urban Culture, Ljubljana have invited Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova from 23 till 27 November in Ljubljana, Slovenia, to be guests of the CoFestival festival for contemporary dance 2019. They have the opportunity to present the organization, project space Kino Kultura and be part of the discussions, meetings and other festival activities.

Biljana Tanurovska Kjulavkovski together with Eddie Nixon from The Place, London, were part of the festival discussion – “Dance House or Dance Home?”, moderated by Dragana Alfirevic, a curator from Co-festival. Discussion was organized by EDN, Kino Siska and Nomad Dance Academy Slovenia. Read More

Biljana Tanurovska Kjulavkovski today in Dijon will present her PhD Thesis “Theory of institutions and cultural policies for contemporary performative practices” nominated for the for the ENCATC Research Award

Biljana Tanurovska Kjulavkovski today in Dijon will present her PhD Thesis “Theory of institutions and cultural policies for contemporary performative practices” nominated for the for the ENCATC Research Award.

The presentation is organised in the frame of 2019 ENCATC Congress on Cultural Management and Policy in Dijon 2-5 2019, dedicated on the subject of “Diversity and sustainability at work; Policies and practices from culture and education”. During the congress Tanurovska Kjulavkovski is also engaged as mentor in 2019 ENCATC Research Boot Camp – Governance

Read More

Biljana Tanurovska Kjulavkovski, one of the finalists of the 2019 ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management

On 27 August, ENCATC, the leading European network on cultural management and policy, revealed the four finalists in the running for the 2019 ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management:

– Annatina Aerne for her PhD “The Creation of a Public Sphere through a Network of Art Publics in Bogotá” obtained from the University of
St.Gallen in Switzerland;

– Karla Nunes Penna for her PhD “A critical autoethnographic study of context-related influences on cultural heritage preservation education
of World Heritage sites in Northeastern Brazil” obtained from Murdoch University in Australia;

– Minna Ruusuvirta for her PhD “Does sector matter? Plural characteristics and logics in third sector festival organisations” obtained from the
University of Jyväskylä in Finland;

– Biljana Tanurovska Kjulavkovski for her PhD “Theory of institutions and cultural policies for contemporary performative practices” obtained
from the University of Arts in Belgrade, Faculty of Dramatic Arts in Serbia. Read More

Biljana Tanurovska Kjulavkovska, Naujasis Baltijos Šokis/New Baltic Dance Festival

Biljana Tanurovska Kjulavkovski  from 6th till 9th of May, was part of the Naujasis Baltijos Šokis/New Baltic Dance Festival in Vilnius, Lithuania and meeting of GPS/ Global Practice Sharing Network.
This year the international dance festival “New Baltic Dance” for the 23rd time gathered international contemporary experts and producers from all over the world in Vilnius, Lithuania. Read More

Lokomotiva as a part of the grand international conference Network of Residencies in South-East Europe #NORSE

Lokomotiva as a partner on the network Nomad Dance Academy is part of the grand international conference Network of Residencies in South-East Europe #NORSE – International Residency Conference in Southeast Europe, organized by the Nomad Dance Academy in Slovenia and the Urban Culture Center Kino Šiška with the support of the city of Ljubljana.

Read More