Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova in Rotterdam attended the partners meeting of ACT: Art, Climate, Transition project

/македонски подолу/

The second meeting of the project partners of European project ACT: Art, Climate, Transition – European was held in Rotterdam on the 10th and 11th of February.

The meeting was organised and hosted by Rotherham Theatre with participation of other project partners representatives: Art Admin/London, Bunker/Ljubljana, Culturgest/Lisbon, Kaai Theater/Brussels, COAL/Paris, Domino/Zagreb, Kampnagel/Hamburg, NTIL/Riga, Rotterdam Theatre/Rotterdam and Lokomotiva /Skopje.

During the meeting partners discussed and planed the programme activities for the year 2020 including artistic co-productions, collection Europe, Relay lectures series, Summerlabs series and spaces and means. They also reflect on the possibilities of learning to impact programme and how to be connected with the other project activities as well as the protocol of communication and promotion of the project activities though the project web site and other social and print media. Additionally, partners planed their participation and promotion of ACT activities in the frame of „agenda 2020: VIVANT2020  – World Nature Conservation Congress” organized by IUCN – International Union for Conservation of Nature, this year in June in Marseille, where in the same period, the third meeting of the project partners will be held.

Alongside the meeting project partners had opportunities to meet with local cultural actors and artists, see some of the production in process and discussed with the supported artists. During the night they followed artistic programme, two production of Rotherham Theatre: The Furious Rodrigo Batista by Rodrigo Batista at Rotherham Theatre and Botanical Wasteland by Suzan Boogaerdt and Bianca van der Schoot at Frascati Theatre Amsterdam.


/македонски

Билјана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова  присуствуваа на партнерскиот состанок на проектот УКП: Уметност, Клима, Промена во Ротердам

Втората средба на проектните партнери на европскиот проект УКП: Уметност, клима, промена се одржа во Ротердам на 10-ти и 11-ти февруари. Театарот Ротерам беше организатор на средбата на која учествуваа и претставници на партнерите од проектот: Art Admin од Лондон, Bunker од Љубљана, Culturgest од Лисабон, Kaai Theatre од Брисел, COAL од Париз, Domino – Загреб, Kampnagel – Хамбург, NTIL – Рига, Rotterdam Theatre – Ротердам и Локомотива од Скопје.

За време на состанокот, партнерите дискутираа и ги планираа програмските активности за 2020 година, уметничките копродукции, заедничкиот проект Collection Europe, предавањата кои ќе треба да се оддржат, идните летни програмски линии и работилници, просторите на случувањата, средствата и целите.

Се обмислуваа нови начини за зголемување на влијанието на програмата на проектот и поврзување на други програмски активности и протоколи за комуникација и промоција на истите преку веб страницата на проектот и други социјални и печатени медиуми. Дополнително, партнерите планираа нивно учество и промовирање на УКП- Уметност, клима, промена активностите во рамките на „агендата 2020: VIVANT2020 – Светскиот конгрес за заштита на природата“ во организација на Меѓународната унија за зачувување на природата, оваа година во јуни во Марсеј, каде во истиот период, ќе се одржи третиот состанок на партнерите во проектот.

Покрај состанокот, партнерите од проектот имаа можност да се сретнат со локални културни актери и уметници, да видат дел од тековните продукции и да разговараат со поддржаните уметници. Во текот на ноќта следеа уметничка програма, две продукција на театарот Ротерам: Furious Rodrigo Batista од Родриго Батиста во театарот Ротерам Botanical Wasteland од Сузан Бугард и Бјанка ван дер Шут во Театарот Фраскати Амстердам.