#ArchiveOfReflections interview with Vladimir Janchevski, curator and researcher

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Vladimir Janchevski, curator and researcher (North Macedonia)

The interview is in the English, interview video link lokomotivaonline

 

Vladimir Janchevski is an independent researcher based in Skopje, working simultaneously in the field of contemporary art and visual studies. He is interested in interdisciplinary art practices and image theory, art and politics, iconoclasm and ‘image wars’.

Since 2004 he co-organized, curated and participated in numerous events: group exhibitions, collaborative projects, lectures and public discussions. He was a core member of the art initiative KOOPERACIJA (2012-2015).

Since 2011 collaborates with CVS-Skopje, participated in several international conferences and organized public lectures in Skopje. He authored more than 50 texts on contemporary art and visual culture.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Владимир Јанчевски, куратор и истражувач (Северна Македонија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Владимир Јанчевски e независен истражувач од Скопје, кој паралелно работи на полето на современата уметност и визуелните студии. Се интересира за интердисциплинарни уметнички практики и теорија на сликата, односот уметност и политика, иконокастички акти и визуелни конфликти.

Од 2004 организирал, курирал и учествувал на бројни настани, групни изложби, колаборативни проекти, предавања и јавни дискусии во земјата и странство. Бил член на јадрото на уметничката иницијатива КООПЕРАЦИЈА (2012-2015).

Од 2011 година соработува со ЦВС-Скопје, учествувал на повеќе меѓународни конференции и организирал јавни предавања во Скопје. Автор е на повеќе од 50 текстови за современа уметност и визуелна култура.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.