#ArchiveOfReflections interview with Violeta Simjanovska, professor, lecturer, and cultural management specialist

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf  reflections interview with Violeta Simjanovska, professor, lecturer, and cultural management specialist (North Macedonia / Finland)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Dr. Violeta Simjanovska is a Head of Arts Management Department, Sibelius Academy, UNIARTS, Helsinki. Simjanovska has more than 25 years academic and working experience gained in the field of arts management and cultural policy in Europe and worldwide. Starting as electrical engineer and continuing to managing a music festival and working as a general manager of a Performing Arts Research Centre, she has led many international projects in different fields. Her expertise and research interest are focused on Cultural Policy issues as well as the relation between the Arts and Society.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

___________________________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Виолета Симјановска, професорка, предавачка, специјалистка по културен менаџмент (Северна Македонија / Финска)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Д-р Виолета Симјановска e раководителка на Секторот за управување со уметност на академијата Сибелиус, УНИАРТС, Хелсинки. Симјановска има повеќе од 25 години академско и работно искуство стекнато во областа на управувањето со уметноста и културните политики во Европа и во целиот свет. Започнувајќи како електро инженер и продолжува да менаџира со музички фестивал и работејќи како генерален директор на Центарот за истражување на изведувачките уметности, таа водела многу меѓународни проекти во различни области. Нејзината експертиза и интересот за истражување се фокусирани на прашања од областа на културата, како и на односот помеѓу уметноста и општеството.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.