#ArchiveOfReflections interview with Tsveta Andreeva, Senior R&D Officer at the European Cultural Foundation

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Tsveta Andreeva, Senior R&D Officer at the European Cultural Foundation (Bulgaria/Holland)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Tsveta Andreevais a Senior R&D Officer at Research & Development and Advocacy Department at the European Cultural Foundation, in charge of research projects and partnerships, policy monitoring and advocacy at EU level. Worked in cultural policy and management research and capacity building. Previously was involved in international cultural cooperation, multilateral relations (UNESCO, CoE) at the Ministry of Culture of Bulgaria. Advisor of grants’ programmes in arts & culture.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

______________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју co Цвета Андреева, вишa представничка за истражувања и развој во Европската фондација за култура (Бугарија / Холандија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Цвета Андреева e вишa офицерка за истражувања и развој во Европската фондација за култура, задолжена за истражувачки проекти и партнерства, мониторинг на политики и застапување на ниво на Европската Унија. Работела на културни политики и управување, истражување и градење на капацитети. Претходно беше вклучено во меѓународната културна соработка, мултилатерални односи (УНЕСКО, СоЕ) во Министерството за култура на Бугарија и била советничка за програми за грантови во уметноста и културата.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.