#ArchiveOfReflections interview with Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila and Silvia Marchig – Antisezona

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive of reflections interview with Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila and Silvia Marchig – Antisezona (Croatia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila and Silvia Marchig – Antisezona from Croatia. Antisezona is the collaborative self-curation and self-organization project of four Croatian dance artists, consisting of a program of live performances, varied discussion formats, installations, concerts, etc. and recently online live-streamed events.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

___________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии со Соња Преград, Ива Нерина Сибила и Силвија Марциг – Антисезона (Хрватска)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Соња Преград, Ива Нерина Сибила и Силвија Марциг – Антисезона од Хрватска. Антисезона е колаборативен, самоорганизиран и самокураторски проект на четири хрватски танцови уметници, кој се состои од програма на настапи во живо, разновидни формати за дискусии, инсталации, концерти, итн. А од неодамна на интернет настани во живо.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.