#ArchiveOfReflections interview with Senka Anastasova, university professor of political philosophy

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Senka Anastasova, university professor of political philosophy (North Macedonia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Senka Anastasova is а visiting scholar at UC Berkeley, university professor, doctor of philosophical sciences (Ss. Cyril and Methodius University), philosopher and cultural theorist, author of the book Theory of Contemporary Popular Culture, Cultural Studies, Women’s Cultural Studies. Senka explores in the field of subculture, trivial culture, political philosophy, non-philopsophy, radical studies of culture, and postcolonialism. Her researches are related to post-feminism, the post-feminist political economy, motivated by the critical rethinking of capitalism and neoliberalism today. Senka actively teaches around the world.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

__________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Сенка Анастасова, универзитетска професорка по политичка филозофија (Северна Македонија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Сенка Анастасова е вонредна професорка на Беркли, универзитетска професорка и докторка по философски науки на Универзитетот Кирил и Методиј, философка и културна теоретичарка, авторка на книгата „Теорија на современата популарна култура“, „Културни Студии“, „Женски културни студии“. Сенка истражува во доменот на субкултурата, тривијалната култура, политичката филозофија, не-филозофијата, радикалните студии на културата и постколонијализмот. Нејзините истражувања се поврзани со постфеминизмот, постфеминистичката политичка економија, мотивирани од критичкото преиспитување на капитализмот и неолиберализмот денес. Сенка активно предава ширум светот.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.