#ArchiveOfReflections interview with Rok Vevar, dance historian, curator and activist

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Rok Vevar, dance historian, curator, and activist (Slovenia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Rok Vevar is a writer covering contemporary performing arts theory and history and a contemporary dance historian and archivist published in numerous Slovene daily newspapers and international journals of performing arts and literature. At the Academy of Theatre, Film and Television in Ljubljana, he taught history, dramaturgy, analysis, theory of contemporary dance, as well as theatre criticism. Since 2012 he co-curates the international dance festival CoFestival (Nomad Dance Academy Slovenija, Kino Šiška). He is an active member of the Balkan network for dance, Nomad Dance Academy, and its various artistic, educational, and production programs. As part of the Nomad Dance Institute project, he initiated the archiving and historization of choreographic practices in the region, and published the findings of this research in the journal Maska. In 2012 he established the Temporary Slovenian Dance Archives in his own apartment, moving it to Museum of Contemporary Art Metelkova in Ljubljana in April 2018.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

_____________________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? #АрхиваНаРефлексии интервју со Рок Вевар, историчар на танцот, куратор и активист (Словенија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Рок Вевар e писател кој ја опфаќа историјата и теоријата на современата изведувачка уметност, и е современ танц историчар и архивист објавен во бројни словенечки дневни весници и меѓународни списанија за сценска уметност и литература. Предавал историја, драматургија, анализа, теорија на современ танц, како и театарска критика на Академијата за театар, филм и телевизија во Љубљана. Од 2012 година тој го ко-курира меѓународниот танцов фестивал CoFestival (Номад танц академија Словенија, Кино Шишка). Тој е активен член на Балканската мрежа за танц, Номад танц академијата и нејзините различни уметнички, едукативни и продукциски програми и ја иницирал историзацијата и архивирањето на кореографските практики во регионот, објавени во списанието Маска, како дел од проектот Номад танц институт. Во 2012 година ги основа Привремените словенечки архиви за танц во својот стан, кои во април 2018 година се преместени во Музејот на современа уметност Метелкова во Љубљана.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.