#ArchiveOfReflections interview with Predrag Cvetičanin, professor and sociologist of culture

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Predrag Cvetičanin, professor and sociologist of culture  (Serbia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

 

Predrag Cveticanin is a professor of Sociology of Culture and Arts and Aesthetics at the Faculty of Arts University of Nis and Cultural Policy and Cultural Rights at the UNESCO Chair at the University of Arts in Belgrade. He is also the director of the independent research institute Centre for Empirical Cultural Studies of Southeast Europe. He wrote and edited twelve books dealing with the class structure of South-East European societies, with the relationship between social and cultural stratification, field of cultural production and cultural participation in South-East Europe.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

__________________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Предраг Цветичанин, професор и социолог на култура (Србија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Предраг Цветичанин e професор по социологија на културата и уметноста и естетика на Факултетот за уметности на Универзитетот во Ниш и културна политика и културни права на катедрата на УНЕСКО на Универзитетот за уметности во Белград. Тој е исто така директор на независниот истражувачки институт Центар за емпириски културни студии на Југоисточна Европа. Напишал и уредувал дванаесет книги кои се занимаваат со класната структура на општествата од Југоисточна Европа, со врската помеѓу социјалното и културното раслојување, областа на културното производство и културното учество во Југоисточна Европа.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.