#ArchiveOfReflections interview with Kumjana Novakova, film curator and filmmaker

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? #ArchiveOfReflections interview with Kumjana Novakova, film curator and filmmaker (North Macedonia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Kumjana Novakova, works in the field of cinema and audiovisual arts.

Her formal education combines social sciences and social research studies in Sofia, Sarajevo, Bologna and Amsterdam. Currently, she works as a film curator at the Museum of Contemporary Arts in Skopje.

She collaborates with different film festivals, cinema platforms and exhibitions, curating a wide range of programmes. She is an associated professor at the Non-fiction department of ESCAC, Barcelona, Spain.

As an author, she develops projects between cinema and contemporary art, mostly exploring the interplay between identities, memories and the collective self. She currently lives in Skopje.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

___________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? #АрхиваНаРефлексии интервју со Кумјана Новакова, филмска кураторка и кинематографка (Северна Македонија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Кумјана Новакова, работи во областа на кинематографијата и аудиовизуелните уметности. Нејзиното формално образование е комбинирано од општествените науки и социјални истражувања студирани во Софија, Сараево, Болоња и Амстердам. Во моментов работи како филмски куратор во Музејот на современата уметност во Скопје. Соработувала со различни филмски фестивали, кино платформи и изложби, и курирала широк спектар на програми. Таа е доцент на одделот за не-фикцискиот на ЕССАЦ, Барселона, Шпанија. Како авторка, развива проекти помеѓу кинематографијата и современата уметност, претежно истражувајќи ги испреплетувањето на идентитетите, спомените и колективното јас. Во моментов живее во Скопје.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.