#ArchiveOfReflections interview with Kirsten Maar, theatre, and dance scholar, and dramaturg

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Kirsten Maar, theatre, and dance scholar, and dramaturg (Germany)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Kirsten Maar works as a dance scholar and dramaturge. Since 2018 she is a junior-professor at the Dance Department at Free University Berlin. From 2007-2014 she was a member of the DFG-Collaborative Research Centre „Aesthetic Experience and the Dissolution of Artistic Limits“ in the project „Topographies of the Ephemeral“. Her research fields are the intersections between visuals arts, architecture and choreography, social choreographies, changing discourses of gender and ethnicity, scoring practices and composition. Her post-doc research dealt with the question of presentation of dance in the context of exhibitions concerning questions of canonization processes. Among many other publications, she is co-editor of Assign and Arrange. Methodologies of Presentation in Art and Dance (Sternberg 2014)

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Кирстен Маар, театарска и танцова истражувачка и драматург (Германија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Кирстен Маaр работи како истражувачка на танц и драматург. Од 2018 година е помлада професорка на Одделот за танц на Фри универзитетот во Берлин. Од 2007-2014 година е член на Колаборативниот истражувачки центар – DFG-Collaborative Research Center „Естетското искуство и распаѓањето на уметнички граници“ во проектот „Топографии на ефемерното“. Нејзините полиња за истражување ги испреплетуваат визуелните уметности, архитектурата и кореографијата, социјалните кореграфии, менувањето на дискурсите на половата и етничката припадност, практиките на оценување и композиции. Нејзините пост-докторски истражувања се бават со прашањата за презентација на танцот во изложбен контекст во однос на прашањата на канонските процеси. Меѓу многу други публикации, таа е ко-уредничка на Assign and Arrange. Методологии на презентација во уметноста и танцот (Стернберг 2014)

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.