#ArchiveOfReflections interview with Janez Janša, performance artist, and researcher

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive of reflections interview with Janez Janša, performance artist, and researcher (Slovenia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Janez Janša is a contemporary artist who in 2007 together with two other Slovenian artists changed his name into the name of the conservative, three times prime-minister of Slovenia. He has been working as theatre director and performer of interdisciplinary works that focus on the relation between art and the social and political context surrounding it, reflecting the responsibility of the performers as well as the spectators.

He is the director of Maska, a non-profit organization in publishing, artistic production and education, based in Ljubljana, Slovenia, the assistant professor at the University of Ljubljana and member of the theory curatorial team at Tanzquartier Wien. He is author of the book on early works by Jan Fabre, (La discipline du chaos, le chaos de la discipline, 1994).

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Јанез Јанша, перформер и истражувач (Словенија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

Јанез Јанша, современ уметник кој во 2007 година заедно со уште двајца словенечки уметници го сменија своите имиња во името на конзерватиниот, три пати премиер на Словенија. Работел како театарски режисер и изведувач на интердисциплинарни дела кои се фокусираат на односот помеѓу уметноста и социјалниот и политичкиот контекст околу него, како одраз на одговорноста на изведувачите, како и на гледачите.

Тој е директор на Маска, непрофитна организација во издаваштво, уметничка продукција и образование, со седиште во Љубљана, Словенија, доцент на Универзитетот во Љубљана и член на теоретскиот кураторски тим во Танцквартиер Виена. Тој е автор на книгата за раните дела од Јан Фабре, (Дисциплината на хаосот, хаосот на дисциплината 1994).

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.