#ArchiveOfReflections interview with Ivana Dragsić, sociologist

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Ivana Dragsić, sociologist (North Macedonia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

 

Ivana Dragsić is a sociologist and civil operator working in the area of urban commons and governance. Working with the colleagues from Freedom Square (www.gradzasite.mk), they produce media projects, research and policy work, and write about city planning and public space, urban greenery, citizens’ participation, resource management, as well as other topics intertwining politics such as: feminism, environmentalism, culture, politics, and institutions. Dragsić is an amateur artist and performer, and plays music on the radio and in clubs.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

____________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Ивана Драгшиќ, социолог (Северна Македонија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Ивана Драгшиќ е социолог и граѓанска двигателка која работи во областа на урбаните заедници и управувањете. Со колегите од Плоштад Слобода (www.gradzasite.mk), продуцираат медиумски проекти, истражувања и се политички ангажирани и пишуваат за градското планирање и јавниот простор, урбаното зеленило, учеството на граѓаните, управувањето со ресурсите, како и други теми кои ги испреплетуваат политиките на: феминизмот, заштитата на животната средина, културата, политиките и институциите. Драгшиќ е аматерскa уметница и изведувачка и пушта музика на радио и во клубови.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.