#ArchiveOfReflections interview with Dragana Alfirević, choreographer, dancer, and producer

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive of reflections interview with Dragana Alfirević, choreographer, dancer, and producer (Slovenia/Serbia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

 

Dragana Alfirević is a choreographer, dancer, producer and a cultural worker in the field of contemporary performing arts, working in the Balkan region and internationally. She teaches, makes performances, writes, curates festivals, and produces art events in the space between praxis, theory, and activism. She is co-founder of the Balkan Dance Network and Nomad Dance Academy, a regional tool for communication, education and artistic exchange. She is also coordinator and producer of NDA Slovenia. Dragana is co-founder of STATION, Service for Contemporary Dance in Belgrade and co-curator of CoFestival in Ljubljana (www.cofestival.si). Since 2010 she is a coordinator of Nomad Dance Academy Slovenia. She is active in various international projects (Dance On Pass On Dream On, Life Long Burning, Imaginary School, among others). Dragana has authored and co-authored 15 evening-length performances and a dozen short choreographies and she is regularly choreographing for theatre performances.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

__________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Драгана Алфиревиќ, кореографка, танчерка и продуцентка (Србија / Словенија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

Драгана Алфиревиќ, кореографка, танчерка, продуцентка и културна работничка во областа на современите изведувачки уметности, работи во балканскиот регион и на меѓународно ниво. Предава, прави претстави, пишува, курира фестивали и продуцира уметнички настани во просторот помеѓу пракса, теорија и активизам.Таа е ко-основач на Балканската танц мрежа и Номад танц академија, регионална алатка за комуникација, образование и уметничка размена. Таа е исто така координатор и продуцент на НДА Словенија. Драгана е ко-основач на STATION, служба за современ танц во Белград и ко-куратор на CoFestival во jубjана (www.cofestival.si). Од 2010 година е координатор на академијата за танцување Номад Словенија. Таа е активна во разни меѓународни проекти (Dance On Pass On Dream, Dream Long Burning, Imaginary School, меѓу другите). Драгана e авторка и коавторка на 15 вечерни претстави и десетина кратки кореографии и редовно кореографира театарски перформанси.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.