#ArchiveOfReflections interview with Dea Vidović, cultural manager, editor, journalist, and researcher

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Dea Vidović, cultural manager, editor, journalist, and researcher (Croatia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Dea Vidović is a Director of Kultura Nova Foundation, a public foundation dedicated to civil society organizations in contemporary arts and culture in Croatia. She graduated in Comparative Literature and Indian Studies and earned a PhD in 2012 from the University of Zagreb’s Faculty of Humanities and Social Sciences. For more than twenty years of her professional engagement in culture & cultural policy, civil society and philanthropy, she worked as a manager, editor, journalist and researcher. She is currently an ENCATC Board member, Vice-Chair of EFC’s Arts & Culture Thematic Network as well as Advisory Board member of OpenHeritage project.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Деа Видовиќ, културна менаџерка, едиторка, новинарка и истражувачка (Хрватска)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

Деа Видовиќ e директорка на Фондацијата Култура Нова Kultura Nova Foundation, јавна фондација посветена на граѓанските организации за современа уметност и култура во Хрватска. Дипломирала компаративна книжевност и индиски студии и докторирала во 2012 на Факултетот за хуманистички и социјални науки на Универзитетот во Загреб. Повеќе од дваесет години е професионално ангажмана во културата и културната политика, граѓанското општество и филантропијата, работела како менаџерка, уредничка, новинарка и истражувачка. Во моментов е членка на Одборот на Европската мрежа за културни политики и менаџмент – ENCATC, потпретседателка на  Центарот за европски фондации на тематска мрежа за уметност и култура EFC’s Arts & Culture Thematic Network како и член на Советодавниот одбор на проектот Отворно Наследство OpenHeritage.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.