#ArchiveOfReflections interview with Danae Theodoridou, performance maker, and researcher

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive of reflections interview with Danae Theodoridou, performance maker and researcher (Greece/Belgium)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Danae Theodoridou is a performance maker and researcher based in Brussels. She studied literature and linguistics in Aristotle University of Thessaloniki (2000) and acting in the National Theatre of Northern Greece (2003). She completed her PhD on dramaturgy of contemporary theatre and dance at Roehampton University in London (2013). The last five years, her artistic work focuses on the notion of ‘social imaginaries’ and the way art can contribute to the emergence of social and political alternatives. At the same time, Danae has taught in various university departments and art conservatoires of theatre and dance in Europe. Currently, she teaches in the MA Performing Public Space and the BA Dance in Fontys University of Applied Sciences (NL) and in the BA of the Drama Department of Aristotle University of Thessaloniki (GR). She curates practice-led research projects and presents and publishes her research work internationally. She has been the co-creator of Dramaturgy at Work (2013-2016) and the co-author of The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance (Valiz, 2017).

 

*   *   *

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

_____________________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Дане Теодориду, кореографка и истражувачка (Грција/Белгија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Дане Теодориду во работи на истражувања и перформанси во Брисел. Студирала литература и лингвистика на Аристотел универзитетот во Солун (2000) и глума во Народниот театар на Северна Грција (2003). Магистрирала драматургија за современ театар и танц на универзитетот Рохемптон во Лондон (2013). Во последните пет години, нејзиното уметничка работа е фокусирана на поимот „социјални имагинации“ и начинот на кој уметноста може да придонесе за појава на социјални и политички алтернативи. Во исто време, Дане предава на различни универзитетски оддели и уметнички конзерваториуми за театар и танц во Европа. Во моментов, предава магистерки студии за Изведувачки јавен простор и дипломски студии за Танц во Универзитетот за применети науки Фонтис (ХО) и дипломски студии на Драмскиот оддел на Аристотел Универзитетот во Солун (ГР). Таа курира истражувачки проекти и практики и меѓународно ги презентира и објавува своите истражувања. Таа е ко-креатор на Драматургија на работа (2013-2016) и ко-автор на „Практика на драматургијата: Работа на дејствата во перформансот“ (Вализ, 2017).

 

*   *   *

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.