#ArchiveOfReflections interview with Anastasia Proshutinskaya, dance curator

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Anastasia Proshutinskaya, dance curator (Russia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

 

Anastasia Proshutinskaya, dance curator, researcher, and producer – is employed with Dance Department of ZILCC since 2012. At this position, she is mainly focused on emerging young dance artists and their artistic development through residencies and various educational events. She had been in charge of over 40 premiered productions on black box stage of ZILCC. Her international projects vary from individually designed residencies for invited artists to broad networking with academic programs in contemporary choreography. Anastasia Proshutinskaya acquired M.A. in Art Theory and History from Moscow State University and M.A. in Performance Studies from The Southern Illinois University; she held internships at Dance Theatre Workshop and The Kitchen (New York, NY USA).

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

 

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

___________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Анастасија Прошутинска, танцов куратор (Русија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Анастасија Прошутинскаја, танцoва кураторка, истражувачка и продуцентка, вработена во Одделот за танцување на Културниот центар Зил (ZILCC) од 2012 година. На оваа позиција, таа е главно фокусирана на новите млади танцови уметници и нивниот уметнички развој преку резиденции и разни едукативни настани. Работела на повеќе од 40 премиерни продукции на црна кутија сцената на Културниот центар Зил (ZILCC). Нејзините меѓународни проекти се разликуваат од индивидуално дизајнирани резиденции за поканети уметници до широко вмрежување со академски програми во современата кореографија. Анастасија Прошутинскаја се стекнала со магистерски студии по уметност Теорија и историја од Московскиот државен универзитет и магистерски студии по перформанси од Универзитетот „Јужен Илиноис“; држела практиканти на Работилница за танц театар и Кујната (Њујорк, Њујорк, САД).

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

 

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.