#ArchiveOfReflections interview with Aleksandra Sekulić, culturologist

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Aleksandra with Sekulić, culturologist (Serbia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Aleksandra Sekulić is a culturologist, the program director at CZKD- Center for Cultural Decontamination in Belgrade since 2010 (visual arts, film program, Delegated Public Space, Context Studies, and other projects).
She was a member of the Low-Fi Video Movement (1997 – 2003). She has been a member of the group Kosmoplovci (since 2001) and of the Media Archeology team (www.medarh.org). With curator Branka Benčić she organized the exhibitions: “Video, television, anticipation” (The Museum of Contemporary Art in Belgrade and The Museum of Contemporary Art in Zagreb) and „Slobodan Šijan – Film pamphlet” (CZKD, MMC LUKA Pula).
Together with the Media Archeology team she organized the following program cycles and projects: “The Nineties”, “The Possibility of Choice”, “Voting Machine”, “Youth Culture in SFRY” (as a program cycle and a TV show in cooperation with the Public Service). With the group Kosmoplovci from Belgrade and the National Library of Serbia in 2010 she organized a research, an exhibition in Leipzig and the book “The Invisible Comic Book: Alternative Comic Books in Serbia 1980 – 2010”. She worked as program editor and organizer for the Academic Film Center in Belgrade from 2005 to 2008 (the new film and video festival Alternativ film/video, “Videography of the Region”, “Dutch video in Belgrade”; the manifestation “+ – 40 years: 1968 – 2008”, and others).

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, yu7=.

 


/македонски

#АрхиваНаРефлексии интервју co Александра Секулиќ, култоролог (Србија)

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Александра Секулиќ е културолог и програмска директорка во ЦЗКД – Центар за културна деконтаминација во Белград од 2010 година (визуелни уметности, филмска програма, Делегиран јавен простор, контекстни студии и други проекти).
Таа била член на Low-Fi Video Movement (1997 – 2003). Таа е член на групата Космополовци (од 2001 г.) и на тимот на Археологија за медиуми (www.medarh.org). Со кураторката Бранка Бенчиќ, таа ги организирала изложбите: „Видео, телевизија, исчекување“ (Музеј за современа уметност во Белград и Музеј на современа уметност во Загреб) и „Слободан Шијан – филмска памфлет“ (ЦЗКД, ММЦ ЛУКА Пула).
Заедно со тимот на Археологија за медиуми, таа ги организирала следниве програмски циклуси и проекти: „Деведесеттите“, „Можност за избор“, „Гласачка машина“, „Младинска култура во СФРЈ“ (како програмски циклус и ТВ-емисија во соработка со јавниот сервис). Со групата Космопловци од Белград и Националната библиотека на Србија во 2010 година организираше истражување, изложба во Лајпциг и книгата „Невидливиот стрип: Алтернативни стрипови во Србија 1980 – 2010“. Работелa како уредничка на програмата и организаторка на Академскиот филмски центар во Белград од 2005 до 2008 година (новиот филм и видео фестивал Алтернативен филм/видео, „Видеографија на регионот“, „Холандско видео во Белград“; манифестацијата „+ – 40 години: 1968 – 2008 година “и други).

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.