#ArchiveOfReflections interview with Agnes Quackels artistic director, and performing arts curator

 

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Agnes Quackels artistic director, and performing arts curator (Belgium)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Agnes Quackels is an artistic director and performing arts curator from Belgium. After having worked as a producer in the performing arts from 2003 till 2011, then as artistic director of the Arts Center and residency place BUDA in Kortrijk from 2011 till 2019, Agnes Quackels is since then appointed with Barbara Van Lindt as general and artistic coordinator of Kaaitheater in Brussels.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Агнес Квакелс, уметничка директорка и кураторка на перформативни уметности (Белгија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

Агнес Квакелс e уметничка директорка и кураторка на перформативни уметности од Белгија. Работела како продуцентка на изведувачки уметности од 2003-та до 2011-та година, а потоа како уметничка директорка на Центарот за уметности и резиденцијален престој БУДА во Кортријк од 2011-та до 2019-та година, Агнес Квекелс била е назначена заедно со Барбара Ван Линдт за генерална и уметничка координаторка на Каи театарот во Брисел.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.