Activities for/from civil sector, organized in Kino Kultura

english below>>>>

Во периодот мај – декември 2017 во рамки на програмската линија на Кино Култура- „Слободна сцена“, како дел од проектот „Културни простори за активни граѓани“ се реализираа 70 настани – соработки од различен карактер: театарски претстави, образовни, резиденцијални и продукциски активности во областа на современиот танц и перформанс, книжевни фестивали и промоции, концерти, конференции, дебати, уметнички истражувања, промоции, публикации, филмски фестивали, програми за деца и лица со посебни потреби, програми за актуeлизација на родовите и ЛГБТ прашања преку културно-уметничка пракса итн.

Дел од настаните кои се реализираа во рамки на програмската линија „Слободна сцена“ во периодот на известување се:

– 09.06.2017 Проекцијата на краткиот видео филм „24 doc“, во организација и соработка со„Здружението за поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА –Скопје“ (повеќе за настанот – линк )

– 14.06.2017 „Срамота-вечер на раскажување квир приказни“- промотивен настан за Викендот на гордоста во организација и соработка со Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници (повеќе за настанот- линк)

– 01.09.2017-09.09.2017 Ко2 егзистирање-платформа за истражувачки модели на продукција во поле на современ танц, современа кореографија и перформанс, во организација и соработка со Номад танц академија Македонија (повеќе за настанот- линк)
20.10.2017 „Градот Моли: Ме угушивт ме Боли“ организација и соработка со Skopje Smog Alarm и Колектив Ветерница (повеќе за настанот- линк)

– 30.10.2017 BOOKSTAR FESTIVAL #3 2017 – Фестивал на европска литература, во
организација и соработка со издавачката куќа Антолог (повеќе за настанот- линк )
– 02.11.2017 Премиерна проекција на „Човекот Делфин“, во оргранизација и сорабтока со МакеДокс- Здружение за промоција на документаристика (повеќе за настанот – линк)

– 03.11.2017-05.11.2017 Истражувачки филмски фестивал Скопје 2017 во организација и соработка со ПИНА- платформа за истражувачко новинарство и анализи (повеќе за настанот – линк)
– 21.11 2017 „Симулација на судење“ дел од проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различности“, во организација и соработка со Младински образовен форум – МОФ (повеќе на настанот – линк)
– 25.11.2017 Вклучи се „#СоСрцеЗаСекојаЕдна“ настан во рамките на глобалната кампања иницирана од ОН „16 дена активизам против родовото базирано семејно насилство“ во организација и соработка со Фондацијата Фридрих Еберт -канцеларија Скопје (повеќе за настанот – линк)
– 22.12 – 24.12.2017 „Фестивал ArtArea-културна артерија на градот“ во организација и соработка со издавачката куќа Бегемот(повеќе за настанот – линк)

–  12.02.2018 Проекција на филмот „Исцелител“ во организација и соработка со Контра Кадар Скопје (повеќе за настанот-линк )

– 19.02.2018 Промоција на новата, двојазична поетска збирка на Владимир Мартиновски- „Сонувани и будни песни“ (повеќе за настанот- линк)

–  07.03.2018 Научна трибина „Употреба на канабис во медицински цели во Р. Македонија“ во организација и соработка со Здружението за канабис и зелени политики- БИЛКА Скопје (повеќе за настанот –линк )

– 10.03.2018 Промотивна трибина: „На што мислам кога велам попреченост“, во соработка и организација со ПРКОС- центар за попреченост (повеќе за настанот – линк)

– 14.03/17.03/18.03 Caravan next- проект кој ги поврзува уметниците со локалната заедница и граѓаните преку мрежа од театарски организации и културни институции ширум Европа, во соработка и организација со Европска асоцијација за локална демократија- АЛДА(повеќе за настанот- линк)

–  23.03.2018 Мултимедијален концерт на 41. Денови на македонска музика, во организација и соработка со СОКОМ- Сојуз на композитори во Македонија (повеќе за настанот- линк)

–  17.05.2018 Дискусија „Културни политики на Р. Македонија и меѓународна соработка“, дел од “Европска диплома за проектен менаџмент во културата 2018/2019” (повеќе за настанот- линк)

– 21.05.2018 Промоција на документарни филмови за граѓанските иницијативи „Да не се заборави“ во организација и соработка со Младински образовен форум (повеќе за настанот-линк)

– 07.06-11.06.2018 Skopje Pride Weekend 2018-Настрано. Политичко во организација и соработка со Коалиција Маргини и ЛГБТИ Центар за поддршка (повеќе за настанот- линк)

–  12.06.2018 Предавање и креативна работилница со Улрихе Зиха, драматург и драмска авторка од Хамбург, Германија во организација и соработка со Македонскиот центар на ИТИ во соработка со Гете Институт Скопје (повеќе за настанот- линк)

***
english>>

In the period May-December 2017 within the program line of Kino Kultura – “Open Space”, in the frame of the project “Cultural spaces for active citizens” were realized 70 events – collaborations of different character: theater performances, educational, residential and production activities in the field of contemporary dance and performance, literary festivals and promotions , concerts, conferences, debates, artistic research, promotions, publications, film festivals, programs for children and people with special needs, programs for gender actualization and LGBT issues through cultural and artistic practice, etc.
Some of the events that were completed within the Open Space program line in the reporting period are:

– 09.06.2017– Screening of the short video film “24 doc.” organised in collaboration with Association for support of children and youth with disabilities – Blue Bird (more about the event- link)
– 14.06.2017 – “Shame -Evening for telling queer stories”- promo event for Skopje Pride Weekend organised in collaboration with Coalition for Sexual and Health Rights of Marginalized Communities (more about the event- link)
– 01.09-09.09.2017  CO2 existing- platform for researching alternative modes in production in the field of contemporary choreography, contemporary dance and performance organised in collaboration with Nomad Dance Academy Macedonia (more about the event- link)
– 20.10.2017 CITY BEGS : YOU SUFFOCATED ME, IT HURTS! – Educational eco performance for children ( more about the event – link)
– 30.10.2017 BOOKSTAR FESTIVAL 3 2017 – Festival of European literature, organized in collaboration with publishing house Antolog (more about the event- link)
– 02.11- 05.11.2017 Premiere projection of the “Dolphin men” organised in collaboration with MakeDox – Association for documentary promotion (more about the event- link)
– 03.11- 05.11.2017 Investigate Film Festival Skopje 2017 organised in collaboration with PINA- platform for investigative journalism and analysis (more about the event- link)
– 23.11.2017 Simulation of the trial – “Do not discriminate”, part of the project, “Support from the civil society to policies for social cohesion and diversity” supported by the British Embassy in Macedonia, organized in collaboration with Youth Educational Platform (more about the event – link)
– 25.11.2017 Within the framework of the global campaign initiated by the UN “16 Days of Activism against Gender Based Domestic Violence”, the Friedrich Ebert-Office Skopje Foundation (more about the event – link)
– 22.12-24.12.2017 ArtArea Festival The cultural artery of the city organised in collaboration with publishing house Begemot (more about the event – link)
– 12.02.2018 KKSK: Screening “Secret ingredient” (more about the event- link)
– 19.02.2018 Promotion of the new, bilingual poetry collection by Vladimir Martinovski – “Dreamed and Waking Songs” (more about the event – link)
– 07.03.2018 The Association for Cannabis and Green Policies BILKA Skopje (more about the event – link)
– 10.03.2018 Debate on the topic “What do I mean when I say disability” (more about the event- link)
– 14.03/17.03/18.03 Caravan Next – is a project that connects the artists with their local community and the citizens through a network of Theatre organizations and cultural institutions around Europe (more about the event – link)

– 23.03.2018 MULTIMEDIA CONCERT , organised by The Composers’ Association of Macedonia –  SOKOM (more about the event – link)
– 17.05.2018 Discussion on the topic “Cultural policies of the Republic of Macedonia and international cooperation” part of “European Diploma in Project Management in Culture 2018/2019” (more about the event- link)
– 21.05.2018 Promotion of the documentaries for civil initiatives “Do not forget”, the project is funded by the European Union through the Small Grants Program “Protecting Media Freedom and Freedom of Expression in the Western Balkans (more about the event – link)
– 07.06-11.06.2018 Skopje Pride Weekend 2018 – QUEERING THE POLITICAL (more about the event – link)
– 12.06.2018 Lecture and creative workshop with Ulrike Syha (more about the event – link)