About the Curating in Context Summer School

/English below/

„КУРИРАЊЕ ВО КОНТЕКСТ

Проект и летна школа

 

За проектот

Летната школа „Курирање во контекст“ е дел од истоимениот двогодишен проект, поддржан од Еразмус + програмата на ЕУ, а коорганизиран од две граѓански организации (Танцфабрик од Берлин и Локомотива од Скопје), и две високообразовни институции (Универзитетот за уметности во Стокхолм и Универзитетот во Загреб (ФДУ)).

Овој проект се развива со цел да одговори на предизвиците со кои расте влијанието на концептите на кураторство и кураторско, во областа на современата уметност, вон сферата на визуелните уметности.

Проектот се фокусира на продукција на знаење и можности за студентите, практичарите, кураторите, истражувачите, теоретичарите, и сите останати културните работници кои се стремат критички да ги промислуваат различните социо-политички и економски контексти и да развиваат кураторски методи со кои ќе ги преиспитаат практиките на современите (изведувачки) уметности во однос на активизмот, социјалните движења и самоорганизација.

Во текот на две години од неговата реализација (2019-2021), проектот опфаќа серија средби, јавни настани и активности кои ги тематизираат соработничките приоди за учење преку курирање помеѓу политиката и политиките, и валоризација на уметноста со поголема цел на манифестација на влијанието на културниот и граѓанскиот сектор врз општеството.

 

За школата

Оваа школа има за цел критички да ги рефлектира различните социо-политички и економски контексти, и да развива кураторски методи со кои ќе ги преиспитаат практиките на современите (изведувачки) уметности во однос на активизмот, социјалните движења и самоорганизација.

Школата исто така има за цел:

 • да рефлектира и отвори дијалог во проблемите поврзани со дадените теми на школата;
 • да се отвори дискусија и да се истражуваат нехегемонските форми на колективни практики и самоорганизација во областа на културната продукција;
 • да ги доведе изведувачките уметности во дијалог со кураторското како нерестриктивно поле или поле што не е исклучиво поврзано со визуелните уметности; и
 • да се воспостави платформа за дијалог помеѓу културни и уметнички работници, куратори, критички теоретичари и активисти.

 

Теми на школата

 • Курирање и кураторското (Irit Rogoff, Beatrice von Bismarck 2012,  Maria Lind 2012,  Paul O’Neill, 2012) од гледна точка на кореографија и изведувачки уметности;
 • Нерепрезентативни форми на курирање како политичка перспектива;
 • Кураторски практики поврзани со социјална правда, социјални движења, активизам, родови и квир политики, самоорганизирани иницијативи, борби за нови форми на „заедничко”;
 • Модели на продукција базирана на соработка и заемност/организација, дисеминација;
 • Нови начини на институирање/воспоставување на кураторското (односи со моќ, вклучување и исклучување) и
 • Кураторското како поставување на агонистички јавен простор.

 

***

Курсевите ќе вклучат визуелни/видео материјали, разговори, читање, експериментално пишување, размислување, предлагање на кураторски пристапи, методи, концепти за уметничките дела, преку ставање во преден план на нивната релација со социо-политичките, економските и политичките контексти, и со потенцијалите и стратегиите кои тие ги отвораат преку промислувањето на кураторското и курирањето.

ФОРМАТИ преку кои ќе се одвива школата: Семинари, предавања/презентации; работилници; дискусии; разговори со уметници и куратори; читачки групи и менторирање.

 

Водачи на семинари и работилници: Кирстен Маар (Германија), Горан Сергеј Присташ (Хрватска), Сузана Милевска (Северна Македонија), Уна Бауер (Хрватска) и  Данае Теодориду (Грција)

Предавања/презентации/дискусии со: Силке Баке (Шведска), Горан Павлиќ (Хрватска), Лидија Бел (САД), Анастасија Прошутинска (Русија), ), Бронвин Бејли-Чартерс (Шведска), Мартин Сондеркамп (Германија/Шведска), Тове Салмгрен (Шведска), Маријана Цветковиќ (Србија), Рок Вевар (Словенија), Јасна Јасна Жмак (Хрватска), Јасмина Заложник (Словенија), Николина Присташ (Хрватска), Ана Ефермсон (Шведска), Марија де ла Па Понце (Германија), Дарко Драгичевиќ (Србија/Германија), Драгана Алфиревиќ (Србија/Словенија), Мариана Валенциа (САД), Касилс (САД), Марта Попивода (Србија/Германија), Ивана Васева (Северна Македонија), Кристина Леловац (Северна Македонија) и Јана Коцвеска (Северна Македонија).

 

Куратори на школата: Славчо Димитров и Биљана Тануровска-Ќулавковски

Продуцент на програмата на школата: Виолета Качакова

Координација и ПР: Зорица Зафировска

 

Меѓународната летна школа „Курирање во контекст” е во продукција и организација на   здружението на граѓани  Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, чија реализација е поддржана од Министерството за култура на Република Северна Македонија и од Eразмус + програмата за образование, тренинг, млади и спорт на Европска Унија како дел од проектот „Курирање во контекст”

 

Детално за програмата можете да видите на следните линкови:

Детална Програма летна школа „Курирање во контекст“ 2020

Распоред на летна школа „Курирање во контекст“ 2020

_________________________________________________

CURATING in CONTEXT

Project and Summer School

 

About the Project /Curating in Context/

The 2019-2021 Erasmus+ project co-organized between two NGOs (Tanzfabrik Berlin and Lokomotiva Skopje), and two Higher Education Institutions (Stockholm University of the Arts and University of Zagreb) was developed to respond to the challenges of the growing influence of the concepts of curating and curatorial in the contemporary art field, beyond the sphere of visual arts. The project focuses on creating knowledge and opportunities for students, practitioners, curators, scholars and cultural workers to critically reflect and address different socio-political and economic contexts, and develop curatorial methods to rethink the practices of performing arts in relation to activism, social movements and self-organization. In a period of two years, the project comprises a series of meetings, public events and various resources that thematize collaborative learning approaches through curating between politics and policies, as well as valorisation of art with the greater goal of manifesting the impact of the cultural and civil sectors on society.

 

 

About the school

This school/platform aims to critically reflect and address different socio-political and economic contexts, and develop curatorial methods to rethink the practices of performing arts in relation to activism, social movements and self- organization, in a dialogue with contemporary critical theories and trans-disciplinary studies.

In addition, the school aims:

 • to reflect and open a dialogue in the subjects related to the given topics of the school;
 • to open a discussion and explore non-hegemonic forms of collective practices and self-organization in the field of cultural production;
 • to bring the performing arts in a dialogue with the curatorial as a non-restricted field, or a field that is not exclusively related to visual arts; and
 • to establish a platform of dialogue between cultural and art workers, curators, critical theorists and activists.

 

Themes/content directions

 • Curating and the curatorial (Irit Rogoff, Beatrice von Bismarck 2012,  Maria Lind 2012,  Paul O’Neill, 2012) from the perspective of choreography & performing arts;
 • Non-representative forms of curating as a political perspective;
 • Curatorial practices related to social justice, social movements, activism, gender and queer politics, self-organized initiatives, struggles for new communal forms;
 • Models of working together production/organization, dissemination;
 • New modes of instituting the curatorial (power relations, inclusion and exclusion), and
 • The curatorial as staging the agonistic public space.

 

***

All courses include viewing, reading, analyses and writing experiments on works of art (plays, performances, installations, etc.), setting in focus their relationship with the socio-political, economic and political context, and the potentialities and strategies they open for rethinking the curatorial.

 

FORMATS of the school: Seminars; Lectures/ presentation; Workshops; Discussions; Artists’ and Curators’ talks; Reading groups and Mentoring

 

Seminars and workshops by Kirsten Maar (Germany), Goran Sergej Pristas (Croatia), Suzana Milevska (North Macedonia), Una Bauer (Croatia) and Danae Theodoridou (Greece)

Lectures/presentations/discussions: Silke Bake (Germany), Goran Pavlić (Croatia), Lydia Bell (USA), Anastasia Proshutinskaya (Russia), Bronwyn Bailey-Charteris (Sweden), Martin Sonderkamp (Germany / Sweden), Tove Salmgren (Sweden), Marijana Cvetković (Serbia), Rok Vevar (Slovenia), Jasna Jasna Žmak (Croatia), Jasmina Zaloznik (Slovenia), Nikolina Pristaš (Croatia), Anna Effermson (Sweden), Maria de la Paz Ponce (Germany), Darko Dragicević (Serbia/Germany), Dragana Alfirević (Serbia/Slovenia), Mariana Valencia (USA), Cassils (USA), Marta Popivoda (Serbia/Germany), Ivana Vaseva (North Macedonia), Kristina Lelovac (North Macedonia) and  Jana Kocevska (North Macedonia).

 

School Curators: Slavcho Dimitrov and Biljana Tanurovska-Kjulavkovski

Program producer: Violeta Kachakova

Coordinator and PR: Zorica Zafirovska

 

The International Summer School “Curating in Context” is produced and organized by the citizens association  Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture with the support of the Ministry of Culture of North Macedonia and the Erasmus + program for Education, Training, Youth and Sport of the European Union as part of the project “Curating in Context”.

 

In details about the program you can find on the following links:

Detailed program Summer School “Curating in Context” 2020

Schedule of the Summer School “Curating in Context” 2020