#ArchiveOfReflections interview with Eva Johansone, a journalist

/македонски подолу/

Where are we now, and where are we going? Archive оf reflections interview with Eva Johansone, a journalist (Latvia)

The interview is in the English language, video link lokomotivaonline

Eva Johansone, а journalist who hosts Cultural News and various larger and smaller cultural events. Eva Johansone supports Latvian non-governmental organizations and has been active in them since a very early age. Eva once wrote the Youth Law and the Youth National Program when she was the youngest president of the Latvian Youth Council.

 

*   *   *

#ArchiveOfReflection

Programmed by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and Violeta Kachakova

Coordinated by Zorica Zafirovska

#ArchiveOfReflection is developed as part of the Contemporary Culture and Cultural Policies programme of Lokomotiva in Kino Kultura, which is funded by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, and part of the Other Spaces programme of the ACT project: Art Climate Transition, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

________________________________________________

/македонски

Каде сме сега, и каде одиме? Архива на рефлексии интервју со Ева Јоханон, новинарка (Латвија)

Интервјуто е на англиски јазик, видео линк lokomotivaonline

 

Ева Јоханон e новинарка која води Културни вести и различни поголеми и помали културни настани во Латвија. Ева Јоханон ги поддржува латвиските невладини организации и од рана возраст евактивна во овој сектор. Ева го напишала Законот за млади и Националната програма за млади кога била најмладата претседателка на Латвискиот младински совет.

 

*   *   *

#АрхиваНаРефлексии

Програмски уредници: Биљана Тануровска Ќулавковски и Виолета Качакова

Координатор: Зорица Зафировска

#АрхиваНаРефлексии е активност развиена како дел од програмата „Современа култура и културни политики” на Локомотива во Кино Култура, која е финансирана од Министерството за култура на Република Северна Македонија, и како дел од програмата „Други простори“ на проектот ACT: Act, Climate, Transition/Уметност, Клима, Промена, ко-финансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија.