УМЕТНИЧКА РЕЗИДЕНЦИЈА во Кино Култура на Соња Преград (кореограф/изведувач) и Марко Гутиќ Мижимаков (визуелен уметник/изведувач) од Хрватска во организација на здружение на граѓани Локомотива – Скопје

English below>>

Како дел од програмата „Современа кореографија и танц” на здружението на граѓани Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и култура од Скопје  во Кино Култура – проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура, во периодот помеѓу 31 август и 9 септември 2019 година се реализира резиденција на хрватските уметници Соња Преград (кореограф/изведувач) и Марко Гутиќ Мижимаков (визуелен уметник/изведувач).

Во рамки на резиденцијата Преград и Гутиќ Мижимаков ќе реализираат уметничко истражување проследено со јавна презентација и изведба на авторски перформанси.

 

  • уметничко истражување во Кино Култура, 31 август – 9 септември

Уметничкото истражување е предлог да се погледне во една хипер-/хипо/-кореографија – точка на состанување помеѓу соматското и дигиталното – преку креирање на замислен пејзаж на комуникација помеѓу нив. Предлог за преиспитување на она што се смета за „виртуелна реалност“. Барајќи потенцијал за субверзија на тоа што е спектакуларно (затоа и хипо-), да создадеме отворање, за да испитаме што значи сензитивноста и што ја придвижува сензитивноста во областа на трепкачката слика која е претставена како хипер-реална. Ние, Соња Преград (кореограф/изведувач) и Марко Гутиќ Мижимаков (визуелен уметник и ентузијаст за соматски практики) веќе некое време сме ангажирани во овој разговор. Натопувајќи ги нашите прсти во праксата на другиот, она што може да изгледа како радикално различен медиум – танцот/движењето, како домен на Соња во однос на филмот, видеото и 3D анимацијата како домен на Марко – ни се отвори  како простор со голем потенцијал за истражување, базирано на пракса – креирање на екосистем, заснован на меѓусебната зависност на двата спротивни медиуми. Би сакале да пристапиме кон изградба на овој хипер-/хипо-/дигитално-кореографски пејзаж од три насоки: ТАНЦ, СЛИКИ и КОЛЕКТИВОТ.

Временскиот период на оваа резиденција ќе го искористиме за да изградиме една појасна рамка и формат во кој ќе ја споделиме нашата работа со и за публиката – проширувајќи го овој ново-стекнaта идеја за сензитивност со групата, правејќи кореографии од нашиот предложен хипер- хипо-пејзаж, преку отелотворување, повеќе отколку преку наметнување на форма – каде ќе дојдеме до перформативното споделување на крајот на резиденцијата. Во споделувањето со пошироката публика,  ние сакаме да работиме на разбирање на симбиозата и/или разликата на позициите на гледачот и изведувачот/ активаторот во рамките на овој пејзаж.

На 9 септември во 19 часот во Кино Култура ќе следи јавна презентација на резултатите од резиденцијата.

 

  • ПЕРФОРМАНСИ

| 3 септември, Отворен графичко студио, 20 часот | Carnival tent rusts in the evening breeze – un/packing of objecthood |

Автор/изведувач: Соња Преград

Продукција: Četveroruka/Fourhanded 

Настанот и просторот на „Carnival tent rusts in the evening breeze – un/packing of objecthood” функционира истовремено и во спротивност како перформанс, и како изложба. Во него 9 „предмети” се изложени/изведени – перформанс како објект што се состои од време, предмети позајмени од публиката, риенактмент на перформансот „Meeting Point” на хрватската уметничка Сања Ивековиќ, пишување на ѕид, тинејџерски дневник од 1991, облека купена во хрватската фабрика за текстил во банкрот – Каменско, шеќерни коцки и танцот како предмет. Изведувачот/авторот/кураторот поттикнува игра каде предметите се релации, релациите се движења и движењата се предмети.

Соња Преград (Загреб/Берлин) е кореографка, изведувач и професор со завршени магистерски студии на Соло/Танц/Авторство на Universitaet der Kunste Berlin и диплома на ArtEZ Arnhem. Нејзините соло дела и соработки со Willy Prager, Silvia Marchig, Marjana Krajač и многу други се изведени на фестивали во Германија, Хрватска и во останатиот дел од Европа. Таа како изведувачка се појавува во делата на Meg Stuart, Boris Charmatz, Sanja Iveković, Isabelle Schad и други. Од 2007 година таа е една од ко-основачите и организаторите на фестивалот IMPROSPEKCIJE. Таа предава на програмата SMASH Berlin program и the Academy for Fine Arts, Department for Animated Film and New Media. Таа е добитничка на наградата Croatian Theatre Award за најдобар женски перформанс и најдобро дело во 2018 за претставата In here and Out there и специјално признание на 26th Slavonian biennale за делото Carnival tent.

 

| 4 септември, Кино Култура, 20 часот | Drugovanje |, 20:30 I Cruising the Manifold, Disoriented I

Автор/продукција: Марко Гутиќ Мижимаков

Изведувач: Марко Гутиќ Мижимаков & MarQ2

Drugovanje е извадок од серијалот дела под името A Performing Site For Affective Clones & Whatever They Want

http://performing.site

Со само една страна и една маргина вие заличувате на шише „Klein bottle” или Мобиус-ова лента. Како да нема внатрешност или надворешност, вашето тело – налик на полигон танцува заедно со пикселите на LCD екранот. Постојано преговарање и преносот на информација помеѓу GPU и CPU. Полигоните од вашата кожа како сплет на мрежи на која се истегнуваат и искривуваат разнолични текстури и работи кои изгледаат органски, само кога се осветлени од зрак од гледна точка на хипотетичка камера, анализирано од рендерирачки погон, кој ве процесира во фоторелаистична форма. Форма во која јас ве препознавам.

20:30 | Cruising the Manifold, Disoriented
Автор/изведувач: Марко Гутиќ Мижимаков
Продукција: Metamedij Pula (HR) V2 Lab for Unstable Media, Rotterdam (NL)

Cruising the Manifold, Disoriented е медитација на килим. Поетски рецитал ставен на позадина на слики од GAN прикази на квир пејзажи со понекој повремен афективен клон (3Д фигура).
Прикази на физички простори генерирани од упростен текстуален опис со помош на Алгоритам (GAN), кој е претходно трениран на „Дата база од слики на општи објекти во контекст” (COCO).
Наместо да се укаже на пристрасност на алгоритамот и неговата неспособност да понуди убедлива репрезентација во форма на веродостојна слика, неспособноста е разбрана како „квир – неуспех” („queer failure”), односно неуспех на прикажаните простори да останат флуидни, нефиксирани од скаменувачките сили на розовиот пазар („pinkmarket”)

Марко Гутиќ Мижимаков, роден е 1992 година. Завршува мастер програма  New Media from the Academy of Fine Arts во Загреб. Тој работи, игра, истражува и експериментира преку видео, 3D анимација, перформанс и инсталација. Тој прави разлика помеѓу дигиталното и виртуелното и е вовлечен во теми за и од телото. Негови соработници често се уметници од изведувачките уметности. Тој работи и живее во Загреб, каде штотуку го иницираше проектот Čvorište/The Hub – виртуелен изложбен простор во форма на списание, придружувано од програма на експериментални, ефемерни и хибридни уметнички практики, организирани од G-MK. Од декември 2014 тој е близок познаник на The Best (Najbolja).

Програмата „Современа кореографија и танц” се реализира со поддршка на Министерство за култура, град Скопје и општина Центар.


English>

Residency stay of the Croatian artists Sonja Predrad (choreographer / performer) and Marko Gutić Mižimakov (visual artist / performer) in Kino Kultura Skopje, organized by Lokomotiva – Skopje

As part of “Contemporary Choreography and Dance” programme of Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture from Skopje, residency stay for the Croatian artists Sonja Predrad (choreographer / performer) and Marko Gutić Mižimakov (visual artist / performer) is organised in Kino Kultura, in the period between August 31 and September 9, 2019.

As part of their residency stay Pregrad and Gutić Mižimakov will have their artistic research followed by a public presentation and presentation of their performances.

 

  • artistic research in Kino Kultura, August 31 – September 9

Here is a proposal to look into hyper-/hypo/-choreography – a meeting point for the somatic and the digital – by creating an imaginary landscape of communication between the two. A suggestion to reevaluate what is considered a ‘virtual reality’. By seeking a potential for subversion of what is spectacular (therefore the hypo-), lets create an opening, to examine what sensitivity means and what does sensitivity move in the realm of blinking imagery posing as hyper-real. We, Sonja Pregrad (choreographer/performer) and Marko Gutić Mižimakov (visual artists and somatic practice enthusiast) have been engaging in this conversation for a while. Dipping our fingers into the practice of the other, what might seem as radically different mediums – dance/movement being Sonja’s domain while film, video and 3d animation are Marko’s area – revealed itself to us as a space of great potential for a practice based research – creating an ecosystem based on the interdependence of the two ‘opposed mediums. We want to approach the construction of this hyper-/hypo/-digital-choreographic landscape from three directions: DANCE, IMAGES and THE COLLECTIVE.

We will use the time of the residency to build up a clearer frame and format in which to share our work with and for an audience – extending this newly gained notion of sensitivity with the group, making choreographies of our proposed hyper-hypo-landscape by means of embodiment rather then by imposing a form – we will arrive at a performative sharing at the end of our stay. In the sharing with the wider audience, we want to work on understanding the symbiosis and/or difference in positions of spectator and performer/activator within this landscape.

 

  • PERFORMANCEs


|3 September, Open Graphic Studio, 20:00 | Carnival tent rusts in the evening breeze – un/packing of objecthood |

Author/performer: Sonja Pregrad

Production: Četveroruka/Fourhanded 

The event-space functions simultaneously and in contradiction as a performance and as an exhibition. Within it 9 ‘objects’ are exhibited/performed – performance as an object consisting of time, objects borrowed from the audience, a re-enactment of a performance art work Meeting Point by Sanja Iveković, a wall-writing, a teenage diary from 1991, garments bought at the Kamensko factory in bankruptcy, sugar cubes, and the dance as an object. The performer/author/curator instigates a game where objects are relations, relations are movements and movements are objects.

Sonja Pregrad (Zagreb/Berlin) is a dance maker, performer and teacher with MA in Solo/Dance/Authorship obtained at Universitaet der Kunste Berlin and bachelor’s degree obtained at ArtEZ Arnhem. Her solo works and collaborations with Willy Prager, Silvia Marchig, Marjana Krajač and many others have been performed in festivals in Germany, Croatia and the rest of Europe. She performs for Meg Stuart, Boris Charmatz, Sanja Iveković, Isabelle Schad and others. Since 2007, she is one of cofounders and organizers of the festival IMPROSPEKCIJE. She is teaching within SMASH Berlin program and the Academy for Fine Arts, Department for Animated Film and New Media among others. She got Croatian Theatre Award for the best female performance and the best work in total in 2018 for In here and Out there and a special mention at the 26th Slavonian biennale for the Carnival tent.

 

|4 September, Kino Kultura, 20:00 | Drugovanje | , 20:30 | Cruising the Manifold, Disoriented | 

author/production: Marko Gutić Mižimakov

performers: Marko Gutić Mižimakov & MarQ2

20:00 | Drugovanje is an excerpt from a series of works named A Performing Site For Affective Clones & Whatever They Want

http://performing.site

With just one side and one margin you resemble the Klein bottle or a Möbius strip. As if there is no inside or outside, your polygon-made body dances along the pixels of the LCD screen. The everlasting negotiation and transfer of information between the GPU and the CPU. The polygons of your polymesh made skin upon which a variety of textures and properties are stretched and skewed take the appearance of the organic only when shot with the ray from a point of view of a hypothetical camera, analyzed by the rendering engine which processes you into a photorealistic form. A form in which I recognize you.

20:30 | Cruising the Manifold, Disoriented
author/performer: Marko Gutić Mižimakov
Production: Metamedij Pula (HR) V2 Lab for Unstable Media, Rotterdam (NL)

Cruising the Manifold, Disoriented. is a spoken word live act manifesting as a meditation on a carpet. A poetry recital set to a backdrop composed of GAN depictions of queer landscapes with the occasional affective clone (3D figure).
A Generative Adversarial Network (GAN) trained on an image database of common objects in context (COCO) was made to generate depictions of physical spaces from a simplified textual description. Instead of pointing to the algorithms bias for its inability to offer a plausible representation in the form of a persuasive image, this inability is understood as a queer failure, a failure that allows for these spaces to remain fluid, unfixed by the petrifying forces of the pinkmarket.

Marko Gutić Mižimakov, b.1992 holds an MA degree in New Media from the Academy of Fine Arts in Zagreb. He works, plays, researches and experiments through video, 3D animation, performance and installation. He differentiates between digital and virtual and is drawn to topics from and of the body. His collaborators are often performing artists. He works and lives in Zagreb where he recently initiated the project Čvorište / The Hub – a virtual exhibiting space in a magazine form accompanied by a program of experimental, ephemeral and hybrid art practices, hosted by G-MK. Since December 2014 he is a close acquaintance of The Best (Najbolja).

The programме “Contemporary Choreography and Dance” is implemented with the support of the Ministry of Culture, the City of Skopje and the Municipality of Centar.