Theatre / Театар

 

How to Make a Man 

Directed by: Hana Milenkovska

Production: Theatre of Cvetko the Navigator

Dramaturge: Gorjan Miloshevski

Cast: Natalija Teodosieva, Isidor Jovanoski, Chedomir Mitevski, Zoran Mitrovikj

Text: Collective authorship

Choreography: Valentino Apostolovski

Music: Gavrilo Milovanovik

Our species is at a crossroad. We are processing more stimulation, more feelings than ever before. The new human is exhausted from witnessing terror and injustice, burdened with the pain of the entire world all at once. Anxious and apathetic at the same tie.

We have gathered under a common cause. To say that vulnerability is a virtue, and compassion is a driving force behind the new processes that we need to go through. We have reached a conclusion that this show is only the beginning of a long process for each of us individually. A process of acceptance. Acceptance of the personal trauma, the protection mechanisms we are creating, our own resignation. Now what’s left to be done is to see whether our findings are relevant to our audience, our co-humans. Whether anyone will find meaning in compassion.

This play is part of the project “Make Space for Young Theater Professionals”, through which Theatre of Cvetko the Navigator and Kino Kultura are aiming to encourage new theater production and affirm young authors.

The play won the Grand Prix at the 12 ITF “Faces without Masks”

YCC Cinema Frosina, 1 june 20.00 – 21.00

 


„Како се прави човек“

– колективно авторство, режија: Хана Миленковска, продукција: Театар на Навигаторот Цветко

Драматург: Горјан Милошевски
Играат: Наталија Теодосиева, Исидор Јованоски, Чедомир Митевски, Зоран Митровиќ

Текст: Колективно авторство

Кореографија: Валентино Апостоловски
Музика; Гаврило Миловановиќ
Фото: Сашо Алушевски

Нашиот вид се наоѓа пред крстопат. Процесираме повеќе дразби, повеќе чувства од кога било. Новиот човек е преморен од сведочење на ужас и неправда, преоптоварен со болката на целиот свет одеднаш. Анксиозен и апатичен истовремено.
Ние се собравме под една заедничка кауза. Да зборуваме за тоа дека ранливоста е доблест, дека сочувствителноста е двигател на новите процеси низ кои треба да поминеме.

Дојдовме до сознание дека оваа претстава е само почеток на еден долг процес за секој од нас поединечно. Процес на прифаќање. Прифаќање на личните трауми, на механизмите за заштита што ги создаваме, на сопствената резигнираност.
Сега останува да видиме дали нашите сознанија се релевантни за нашата публика, нашите солуѓе. Дали некој ќе пронајде смисла во сочувството.

Оваа претстава е дел од проектот „Направете место за младите театарџии“, со кој „Театарот на Навигатор Цветко“ и „Кино Култура“ имаат цел да поттикнуваат нова театарска продукција и да афирмираат млади автори.

Претставата е добитник на Гран при на 12. ИТФ „Лица без маски“

МКЦ, кино Фросина, 1 јуни, 20.00 часот