Ремиксувај ја својата културна стварност / Remix Your Cultural Reality

Ремиксувај ја својата културна стварност

Изложба во јавен простор на редизајни на постери за македонски филмови, корици на музички албуми и на книжевни дела од македонските автори изработени како дел од јавниот повик „Ремиксувај ја својата културна стварност“. Автори на редизајни кои ќе бидат претставени во рамки на изложбата: Дарко Дојчиновски, Ивана Темелкоска, Јулијана Росоклија, Милан Крстевски, Вили Стоилова, Владимир Трајановски, Александар Јосифовски, Ангелина Кичукова, Бисера Михајловска, Димитар Грчев, Маја Атанасоска, Марко Јанев & Петар Џајковски, Нора Николоска, Калиопи Илиевска и Небојша Гелевски.

Соработка со Аксиома – асоцијација за културна соработка и истражување.

Аксиома е асоцијација на ентузијасти која ги промовира ремикс-културата и интерактивните уметности, притоа обидувајќи се да ги вкрсти со општествените случувања кај нас, но и со социјалните движења во светот. Досега е вклучена во организација на проекти од областа на културата и издаваштвото, во кои се обидува да пополни одредени празнини што постојат на тие полиња кај нас.

ул. Македонија, 31 мај – 02 јуни 


Remix Your Cultural Reality

Public space exhibition of re-designs of posters of Macedonian films, music albums and book covers by Macedonian authors, made as part of the public call “Remix Your Cultural Reality”

Authors of the re-designs that will be presented within the exhibition: Darko Dojchinovski, Ivana Temelkoska, Julijana Rosoklija, Milan Krstevski, Vili Stoilova, Vladimir Trajanovski, Aleksandar Josifovski, Angelina Kichukova, Bisera Mihajlovska, Dimitar Grchev, Maja Atanasoska, Marko Janev & Petar Dzajkovski, Nora Nikoloska and Kaliopi Ilievska.

Collaboration with Axioma – Association for Cultural Cooperation and Research.

Axioma is an association of enthusiasts which promotes the remix-culture and the interactive arts, attempting to intersect them with the social developments in our country, as well as the social movements in the world.

Macedonia Street, 31 may – 02 june