Workshop – Revival of the YCC Park/Работилница – оживување на парк МКЦ

Workshop – Revival of the YCC Park

Architecture program of Skopje Creativa 2019 began with a two-day workshop to explore the potential of the Youth Cultural Center park and devise a solution for its revival through the development of an architectural body (plug) that will strengthen and network the site’s capacities.

Workshop mentors, as well as program managers for architecture design are: Dejan Ivanovski, Maksim Naumovski and Igor Vecovski. The workshop program was realized in collaboration with 14 students from the Ss. “Cyril and Methodius” University from Skopje, the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Architecture and the American College University, Skopje, the Faculty of Architecture.

Работилница – оживување на парк МКЦ

Програмата за архитектура на „Скопје Креатива 2019” започна со реализација на дводневна работилница за истражување на потенцијалите на паркот на Младински културен центар и осмислување на решение за негово оживување преку изработка на архитектoнско тело (приклучок) кое ќе ги зајакнува и вмрежува капацитетите на местото.

Ментори на работилницата, воедно и уредници на програмата за архитектура се: Дејан Ивановски, Максим Наумовски и Игор Вецовски. Работилницата се реализираше со учество на 14 студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје од Факултетот за драмски уметности и Архитектонскиот факултет и од Универзитетот „Американ Колеџ” од Скопје од Архитектонскиот факултет.

фото: Evdokia Nikolova Liere