Работилница на тема „Застапување на културните работници за работнички права“, водена од Тјаша Пуребер

Работилницата на тема „Застапување на културните работници за работнички права“, водена од Тјаша Пуребер (културна работничка и поранешна раководителка за застапување на Асоцијација – мрежа на независни културни работници во Словенија) , во рамките на SYMPOSIUM_Precarious in capitalist culture, во KINO Kultura на 29.11.2019 од 14 до 18 часот

Работилницата со Тјаша Пуребер е организирана од Локомотива – Центар за нови иницијатии во уметноста и културата, во рамките на годишната програма „Современа култура и јавни политики“ 2019, курирана од Виолета Качакова и Биљана Тануровска-Ќулавковски, развиена како дел од проектот „Програма на Локомотива во Кино Култура – проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура“, поддржана од Министерство за култура на Република Северна Македонија.

Повеќе информации за програмата: https://www.facebook.com/events/957751651266969/?active_tab=about

29.11.2019 from 2pm to 6pm

Workshop “Advocacy of cultural workers for labour rights” with Tjaša Pureber (cultural worker and former head of advocacy for Asociacija, network of independent cultural workers in Slovenia), within SYMPOSIUM_Precarious in capitalist culture in Kino Kultura.

The workshop with Tjaša Pureber is organized by Locomotiva – Center for New Initiatives in Art and Culture, within the framework of the annual program “Contemporary Culture and Public Politics” 2019, curated by Violeta Kachakova and Biljana Tanurovska-Kjulavkovski, developed as part of the project  “Programme of Lokomotiva in Kino Kultura – project space for contemporary performing arts and culture”, supported by the Ministry of Culture of the Republic of Northern Macedonia.