Работилница „Кореографирање релации” во Кино Култура

English below//

Работилница „Кореографирање релации” со Aleksandar Georgiev и Darío Bardam

| 9 септември | Кино Култура |
| 11.00-18.00 – работилница |
| 18.00-19.00 – јавна презентација |

| Работилницата е отворена за сите заинтересирани учесници. Доколку сте заинтересирани да учествувате пријавете се на contact@lokomotiva.org.mk со праќање на вашето име и презиме и наслов на е-маил „Пријава за учество на работилница Кореографирање релации” |
Локомотива ги покани Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас да работат на ‘колективнo сонување’ во сферата на кореографијата, со цел да понудат простор за истражување на методи на размислување/ развој на поинакви односи помеѓу уметничките практики/ дела /предлози и публиката. Тие предлагаат истражување на начините на создавање на нови релации преку деконструирање на веќе воспоставените форми на релации. Тие се заинтересирани да го променат просторот и колективно да размислуваат што претставува кореографија во овие релации, или што претставува кореографија како релација, или како да кореографираме нови релации.

Оваа работилница е дел од „Градина” истражувачка резиденција на Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас која се реализира во Кино Култура како дек од како дел од програмата „Современа кореографија и танц” на Локомотива во 2019 година.

Работилница „Кореографирање релации” како дел од програмата за „Современа кореографија и танц” на Локомотива е поддржана од Министерство за култура / Ministria e Kulturës и Општина Центар.

Биографии:
Александар Георгиев – Аце е кореограф кој работи номадски околу неколку места во Европа. Тој беше дел од неколку формални и неформални образовни и истражувачки програми, меѓу кои „NOMAD”, „SPAZIO”, „DanceWeb, 50 Days Fly Low and Passing Through and Critical Practice program” (трета генерација). Аце дипломира на „DOCH” во Стокхолм, во рамките на магистерската програма за кореографија. Аце активно работи од 2008 година, претставувајќи се на меѓународно ниво, во релација со мрежите во кои членува. Неговите дела биле премиерно претставени и изведени на места како: „Red House” (Софија), „DNK” (Софија), „MDT” (Стокхолм), „PTL” (Љубљана), „Schauspielhaus” (Виена), „Кино Култура” (Скопје).
Неодамна тој започна да ги истражува практиките на ко-егзистирање преку кореографија, и веќе 10 години работи во формати на колективно авторство на креација, окупиран околу прославата и протестот на телото, и поетиката во рамките на социјалните феномени преку движење. Тој премиерно ги промовира новите дела оваа зима 2019, и пролетта 2020 година.
Аце е сè уште активно учествува во перформанси на други уметници, како Doris Ulrich, Nefeli Oikonomou and Marcus Doverud, меѓу другите.
Заедно со Zhana Pencheva и Dario Barreto Damas, тој е дел од културниот проект STEAM ROOM.

Дарио Барето Дамас е танчер и кореограф. Неговата работа и иницијации се насочени кон функционални системи на реципрочно и колективно авторство. Тој работи во и „помеѓу” Стокхолм, Тенерифе, Скопје и Софија. Неговото образование се развива во „Teatro Victoria”, Тенерифе, ”Institut del Teatre”, Барселона и „DOCH”, Стокхолм. Како изведувач, Дарио во моментов работи со „CULLBERG” како гостин танчер, соработувајќи заедно со Deborah Hay и Jefta Van Dinther; Cristina Caprioli, CCAP и Lipi Hernández. Како креатор, Дарио се фокусира во ко-авторски дела заедно со Александар Георгиев и Zhana Pencheva. Дарио е заинтересиран за работа како изведувач и танчер. Адаптација, внимание, работни екологии и политики на инклузија. Кореографски, неговиот фокус оди во фикција и фантазија, утописко-сонувачки простори, деконтекстуализација и сензуалности.
Дарио е член и ко-креатор, заедно со Александар Георгиев и Zhana Pencheva на културниот проект STEAM ROOM.


english //
Workshop „Choreographing relations” with Aleksandar Georgiev and Dario Barreto Damas

| 9 September | Kino Kultura |
| 11.00-18.00 – workshop |
| 18.00-19.00 – public presentation |

| The workshop is open to all interested participants. If you are interested to participate please send your full name to contact@lokomotiva.org.mk, with an e-mail title: “Application for Choreographing relations Workshop Participation” |

Lokomotiva invited Aleksandar Georgiev and Dario Barreto Damas to work on ‘collective dreaming’ practices within the sphere of choreography by offering a space for research of methods of thinking/developing other relations between the artistic practices/works/proposals and the audience. They propose to research how new relations can be constructed by deconstructing the already established forms of relations. They are interested to exchange the space and collectively think what choreography means in this relations, or what is the choreography as a relation, or how we can choreograph, new relations.

This workshop is part of the “Garden” research residency of Alexander Georgiev and Dario Barreto Damas in Kino Kuktura, Cirealised as part of as a part of Lokomotiva’s “Contemporary Choreography and Dance” Programme in 2019.

The Workshop ” Choreographing Relationships” as part of the “Contemporary Choreography and Dance” program of Lokomotiva is supported by the Ministry of Culture and the Centar Municipality.

Biographies
Aleksandar Georgiev – Ace is a choreographer operating nomadically around couple of places in Europe. He has been part of couple of formal and non-formal educational and research programs like NOMAD, SPAZIO, DanceWeb, 50 Days Fly Low and Passing Through and Critical Practice program (3rd generation). Ace graduated at DOCH, Stockholm, within the MA program in Choreography. In terms of work, Ace create since 2008, presenting internationally, in connection to the networks he is part of. His works have been premiered and performed in places such as: Red House (Sofia), DNK (Sofia), MDT (Stockholm), PTL (Ljubljana), Schauspielhaus (Wien), Kino Kultura (Skopje).
Recently he started exploring the co-existing practices through choreography and already for 10 years working with collective authorship formats of creation, getting busy around the celebration and protest of the body, and the poetics within the social phenomena through movement. He is premiering new works this winter 2019 and spring 2020.
Ace is still active in performing for other artists like Doris Ulrich, Nefeli Oikonomou and Marcus Doverud among others.
Together with Zhana Pencheva and Dario Barreto Damas, he is part of the cultural project STEAM ROOM.

Darío Barreto Damas is a dancer and choreographer. His work and initiations are focused on functional systems of reciprocal and collective authorship. He works in and (in)between Stockholm, Tenerife, Skopje and Sofia. His education takes place at Teatro Victoria, Tenerife; Institut del Teatre, Barcelona and DOCH, Stockholm. As a performer, Darío currently has worked with CULLBERG as a guest dancer, collaborating along Deborah Hay and Jefta Van Dinther; Cristina Caprioli, CCAP and Lipi Hernández. As a creator, Darío is focusing in co-authorship works together with Aleksandar Georgiev and Zhana Pencheva. Darío is interested in agency as a performer and dancer. Adaptability, attention, work ecologies and politics of inclusion. Choreographically his focus sinks into fiction and fantasy, utopian-dreamy spaces, decontextualization and sensualities.
Darío is member and co-creator, together with Aleksandar Georgiev and Zhana Pencheva of the cultural project STEAM ROOM.