Lecture by Mike van Graan at 44. МОТ Festival

/македонски подолу/

🎭 44. MOT 2019 🎭

Theatre and the post-apartheid/post-colonial condition: the role of theatre in social transformation – a South African experience.
Theatre is credited with having played a role in providing international audiences with insights into the human impact of apartheid, thereby contributing to global pressure to end this crime against humanity. The plays of Athol Fugard and of the Market Theatre became world-famous in playing this role. But what of theatre in the post-apartheid era? How might this resonate with theatre in post-communist societies? This lecture by Mike van Graan will reflect on these themes through his work as a contemporary playwright and cultural activist.

Mike van Graan is the President of the African Cultural Policy Network and an award-winning playwright with 33 plays under his belt. He is currently an artist-in-residence at the University of Pretoria where he was conferred with an honorary doctorate in 2018 in recognition of his cultural activism and creative work.

The lecture and discussion are on September 19 at 18:00 in Kino Kultura and are organized in co-operation with Lokomotiva Skopje as a part of the Art Politics Institution Body program in Kino Kultura, supported by the Ministry of Culture and Centre Municipality Centre.

http://www.mot.mk/2019/pr/majk-van-gran/


/македонски

🎭 44. MOT 2019 🎭

Театарот и постапартхејдот/постколонијална состојба: улогата на театарот во социјалната трансформација – искуство од Јужна Африка.
Театарот има заслуги во привлекувањето и во обезбедувањето интернационална публика, која имаше можност да изврши увид во човечкиот импакт на апартхејдот, учествувајќи во глобалниот притисок за да заврши овој злостор против човештвото. Драмите на Атол Фугард и на Market театарот станаа светски познати играјќи ја оваа улога. Но што со театарот во постапартхејдот ерата? Како ова може да се поврзе со театарот во посткомунистичките општества? Оваа предавање на Мајк ван Гран ќе рефлектира на овие теми преку неговата работа како современ драматург и културолошки активист.
*Предавањето ќе биде на англиски јазик, без превод.
Мајк ван Гран е претседател на Африканската мрежа за принципи во културата и добитник на награди за неговото творештво, со 33 драми со негов потпис. Моментално е на резиденција на универзитетот во Преторија каде што му беше одобрен почесен докторат во 2018 година, со признание за неговиот културен активизам и креативна работа.

Предавањето и дискусијата ќе се одржат на 19 Септември 2019 во 18:00, во Кино Култура и се организираат во соработка со LOKOMOTIVA-Centre for New Initiatives in Arts and Culture како дел од програмот Уметност Политика Институција Тело во KINO Kultura, поддржана од Министерство за култура и општина Центар.

http://www.mot.mk/2019/pr/majk-van-gran/