MOONLIGHT performance by Aleksandar Georgiev and Darío Barreto Damas

/македонски подолу/

MOONLIGHT

04.11.2019 I 19:00 I Kino Kultura I UPIT Program

Choreography and performance by Aleksandar Georgiev and Darío Barreto Damas
Dramaturgy by Nina Gojić
Sound Design by Emilian Gatsov – Elbi
Trailer created by Gjorgji Despodov

Produced by: Lokomotiva, Skopje, as part of the project „What is choreography?“ curated by Biljana Tanurovska Kjulavkovski
Project manager: Violeta Kachakova
Assistant: Elena Risteska

MOONLIGHT is a choreographic project focused on poetic structures, a staged exploration of dispersed meanings, a malleable reality. This proposal rediscovers persistently established identities, unfolding and queering normativity. MOONLIGHT functions as a quick machinery of change and disruption.
MOONLIGHT plays with Disney heritage, dislocating its known dispositions and understandings.
MOONLIGHT is
A moon and its light.
Centrifugal disruption,
a punk symphony of the recognizable,
magically maneuver.
MOONLIGHT is a dreaming filter,
bodies at risk.
The queering room, an intuitive architecture,
Aurora, Snow White and Prince Erik are part of it.

MOONLIGHT is initiated and developed by choreographers/dancers Aleksandar Georgiev (Ace) and Darío Barreto Damas. As an artistic partnership, they are interested in co-authorship creation within family constellations. They are busy with the facilitation of poetic spaces, triggering and stressing the questioning of alternatives lines of thinking. They operate around Stockholm, Skopje, Sofia and Tenerife.
Co-produced by: Garage Collective Bulgaria through the project “Spreading Works of Garage Collective 2015-2018”
Supported by: Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia, Municipality of Centar, city of Skopje; Konstnärsnämnden – Swedish Art Grants Committee (International Exchange Grant), Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria.

**More information about the performance: http://lokomotiva.org.mk/category/moonlight/


/македонски

04.11.2019 I 19:00 I Kино Култура I УПИТ Програма

MOONLIGHT
Кореографија и изведба: Aleksandar Georgiev и Darío Barreto Damas
Драматургија: Nina Gojić
Дизајн на звук Emilian Gatsov – Elbi
Траилер Gjorgji Despodov

Продуцирано од Локомотива, Скопје како дел од програмата „Што е кореографија?“, курирана од Biljana Tanurovska Kjulavkovski

Проектен менаџер: Violeta Kachakova
Асистент: Elena Risteska

Moonlight е кореографски проект фокусиран на поетски структури, сценско изведбено истражување на дисперзирани значења, како прилагодлива реалност. Овој предлог повторно ги открива постојано воспоставените идентитети, со пристап на оголување и оквирување на нормативното. Moonlight функционира како брза машина на промена и нарушување.
Moonlight игра со Дизни наследство, дислоцирајќи ги своите познати карактерности и разбирања.

Moonlight е и Месечина и светлина.
Центрифугално нарушувањe, панк симфонија на препознатливиот, магичен маневар.
Moonlight е сонувачки филтер, тела изложени на ризик.
Квир собата, една интуитивна архитектура, Аурора, Снежана и Принцот Ерик се дел од неа.

MOONLIGHT е инициран и развиен од кореографите /изведувачи Александар Георгиев (Аце) и Дарио Барето Дамас. Во рамки на своето уметничко партнерство, тие се заинтересирани за коавторство во рамките на семејните констелации. Тие се интересираат за фасцилитирање на поетските простори, предизвикувајќи и нагласувајќи ги преиспитувањето на алтернативните линии на размислување. Тие работат околу Стокхолм, Скопје, Софија и Тенерифе.
Ко-продукција: Гараж Колектив Бугарија преку проектот “Ширење уметнички дела од Гаража Колектив 2015-2018”
Поддржан од: Министерство за култура на Република Северна Македонија, општина Центар, Град Скопје; Konstnärsnämnden – Шведски комитет за уметнички грантови (грант за меѓународна размена), Министерство за култура на Република Бугарија

Повеќе информации за проектот: http://lokomotiva.org.mk/category/moonlight/