MADE FOR HAPPINESS performance by Iva Sveshtarova and Willy Prager

/македонски подолу/

19 October 2019 I KINO Kultura | UPIT program

MADE FOR HAPPINESS
Idea, realization and performance: Iva Sveshtarova and Willy Prager
Dramaturge: Ivana Ivković (Croatia)
Music: Emilian Gatsov – Elbi
Lights: Ralitsa Toneva
Graphic design and costumes: Georgi Florov
Communication: Ina Dublekova and Kremena Hristova (Cultural formation A25)

duration: 55 min.
trailer: https://vimeo.com/312523615

“Made for Happiness” is a comment on the relation to happiness stimulated by contemporary culture. For creating their “happy show” performance makers Iva Sveshtarova and Willy Prager study various manuals, tests and websites for measuring happiness, documentaries and scientific papers. They make them understand that besides an emotional state, happiness has become a product with a very clear formula and imagery. So it can be a matter of concrete practices. The artists take the challenge to produce happiness on the stage. For that purpose they get equipped with stress balls, champagne and other pleasant stimuli…

IKAR – National Theatre Award 2019 in the category Contemporary Dance and Performance

“Step right up ladies and gentlemen!
Join us in the happiest show on Earth!
Feel the magic up close and intimate as our artists risk everything!
Iva Sveshtarova! Gleaming and glittering with sugar and prickly surprises!
Willy Prager! Dance without a safety net!
Magicians of muscle, teeth and horns!
Happy animals! It’s electrical!
Prickly cactuses in magic box!
Laughing Buddhas that will shake your bellies and guarantee insomnia!
Music that will make your ears sparkle with anxiety!
Quench your thirst for spectacular happiness !
Laugh! Cry! Scream!
We just want you to be happy!”

A production of Brain Store Project and DNK – space for contemporary dance and performance.
This production is realised in the frame of the program “Art Politics Institution Body”, organized by Lokomotiva- Skopje, supported by the City of Skopje and Municipality of Centar.

The production is supported by the Culture Program of Sofia Municipality for 2018 and Ministry of Culture of Bulgaria, and is realized in partnership with National Palace of Culture and with the cooperation of Goethe-Institut Bulgarien.

Free entrance


/македонски

19 октомври 2019 | Kино Култура| УПИТ програма

“MADE FOR HAPPINESS”
Идеjа, реализација и изведба: Iva Sveshtarova и Willy Prager
Драматург: Ивана Ивковиќ (Хрватска)
Музика: Емилиан Гатсов- Елби
Светло: Ралитса Тонева
Графички дизајн и костим: Георги Флоров
Комуникација: Ина Дублекова и Кремена Христова (Cultural formation A25)

времетраење: 55 мин.
траилер: https://vimeo.com/312523615

“Made for Happiness” е коментар за односот кон среќата, поттикната од современтата култура. За создавањето на нивниот перформанс “happy show”, креаторите Ива Свештарова и Вили Прагер изучуваат раслични прирачници, тестови и веб- страници за мерење на среќата, документарци и научни трудови. Тие ги натераа да разберат дека покрај емотивната состојба и среќата станува продукт со многу јасна формула и слика. Значи, може да биде прашање на конкретни практики. Уметниците се соочуваат со предизвикот да прозиведат среќа на сцената. За таа цел тие се опремени со стресни топки, шампањ и други пријатни стимули….

IKAR – Национална театарска награда 2019 во категоријата Современ Танц и Перфроманс

„ Направете чекор дами и господа!
Придружете ни се во најсреќното шоу на Земјата!
Почуствувајте ја магијата од блиску и зближете се, бидејќи нашите уметници ризикуваат се!
Ива Свештарова! Светкаво и блескаво со шеќер и незгодни изненадувања!
Вили Прагер! Танц без безбедносна мрежа!
Магионачари на мускули, заби и рогови!
Среќни животни! Електрично е!
Бодликави кактуси во магична кутија !
Насмеани Буди кои ќе ви го стресат стомакот и кои гарантираат инсомниа!
Музика која ќе ги направи вашите уши да блескаат од вознемиреност!
Згаснете ја жедта за спектакуларна среќа!
Смеј се! Плачи! Врескај!
Ние само сакаме вие да бидете среќни!

Продукција на Brain Store Project и DNK – space for contemporary dance and performance.

Продукцијата се реализира во рамките на програмата „Уметност Политика Институција Тело“, во организација на Локомотива- Скопје, поддржана од Град Скопје и Општина Центар

Продукцијата е поддржана од Културната програма на Опшина Софија за 2018 и Министерството за култура на Бугарија и се реализира во партнерство со Националната Палата за Култура и во соработка со Гете- Институт Бугарија.

Влез слободен