ОТВОРЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТНАТА ШКОЛА „КУРИРАЊЕ ВО КОНТЕКСТ”

English below/

 

Ги каниме сите заинтересирани да се пријават за учество на летната школа „Курирање во контекст”, која ќе се одржи од 25-ти август до 15-ти септември 2020 година, а ќе се одвива онлајн. Бројот на учесници е ограничен, а предност имаат оние кои работат и делуваат во земјата, односно се дел од македонската културна и уметничка сцена.

 

Школата се однесува на студенти магистранти, или со искуство – куратори, истражувачи, теоретичари и останати културните работници кои се стремат критички да ги промислуваат различните социо-политички и економски контексти и да развиваат кураторски методи со кои ќе ги преиспитаат практиките на современите (изведувачки) уметности во однос на активизмот, социјалните движења и самоорганизација.

 

Заинтересираните треба да се пријават на е-маил адресата: contact@lokomotiva.org.mk, со исплаќање на мотивациско писмо и биографија, најдоцна до 5-ти август 2020 година. Учесниците на школата ќе бидат објавени до 10-ти август 2020, на веб страната на здружението на граѓани Локомотива – www.lokomotiva.org.mk.

 

На школата ќе учествуваат, ќе предаваат и ќе презентираат теоретичари, куратори и уметници од кај нас, како и од регионалната и меѓународната сцена.

Програмата на школата ќе се одвива на англиски јазик.

 

Куратори на школата: Славчо Димитров и Биљана Тануровска-Ќулавковски

Продуцент на програмата на школата: Виолета Качакова

Координација и ПР: Зорица Зафировска

Меѓународната летна школа „Курирање во контекст” е во продукција и организација на здружението на граѓани Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, чија реализација е поддржана од Министерството за култура на Република Северна Македонија и од Eразмус + програмата за образование, тренинг, млади и спорт на Европска Унија како дел од проектот „Курирање во контекст”

 

Детално за програмата можете да видите на следниот линк:

Детална Програма и распоред на летната школа „Курирање во контектс“ 2020

 

 __________________________________________________________

/English

OPEN CALL FOR PARTICIPATION IN THE SUMMER SCHOOL “CURATING IN CONTEXT”

 

We invite everyone interested to apply for participation in the summer school “Curating in Context“, which will be held online from August 25 to September 15, 2020. The number of participants is limited, and those who work and operate in the country, i.e. are part of the Macedonian cultural and artistic scene, will have an advantage.

 

The school refers to master’s students, or those with experience – curators, researchers, theoreticians, and other cultural workers who seek to critically reflect on the various socio-political and economic contexts and to develop curatorial methods, which will re-examine the practices of contemporary (performing) arts in relation to activism, social movements and self-organization.

 

Those interested should apply via email, sending a motivation letter and a CV at contact@lokomotiva.org.mk, no later than August 5, 2020. The participants in the school will be announced by August 10, 2020, on the website of Lokomotiva Skopje – www.lokomotiva.org.mk.

 

Theoreticians, curators and artists from North Macedonia, as well as from the regional and international scene will participate, teach, and present at the school.

The school program will be conducted in English.

 

School Curators: Slavcho Dimitrov and Biljana Tanurovska-Kjulavkovski

Program producer: Violeta Kachakova

Coordinator and PR: Zorica Zafirovska

The International Summer School “Curating in Context” is produced and organized by the citizens association Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture with the support of the Ministry of Culture of North Macedonia and the Erasmus + program for Education, Training, Youth and Sport of the European Union as part of the project “Curating in Context”.

 

In details about the program you can find on the following link:

Detailed program and schedule for the Summer School “Curating in Context” 2020