“We Write, Draw, Travel: We Want a Green Skopje” with Biljana Crvenkovska

 

 

“We Write, Draw, Travel: We Want a Green Skopje” with Biljana Crvenkovska

is a creative workshop for children aged 6 to 9, which encourages creativity and imagination among children on a very important topic – a green Skopje! Children will have the opportunity to write stories and songs on this topic, make drawings in several techniques, make collages … Creative writing, drawing, painting, reading and a lot of laughter and joy. Immediately after the workshop, all the pieces will be displayed in the Children’s Creative Center in YCC.

Biljana Crvenkovska is a writer, scriptwriter and translator, holding an MA in Philosophy. Crvenkovska has a long-standing experience as an editor of magazines, internet portals, publishing, university publications, as well as experience in marketing and communications. She is the author of a profes-sional study (“Mythical Labyrinth”), two children’s novels (“What Santa Clause Dreamt of” and “The Super-witch, the Cat and the Six Magic Cookies”), two hybrids between a novel and a graphic novel for children “TKCP: Claw in the Dark” and “TKCP: The Castle of a Thousand Cats “, the graphic novel – “The Girl Who Danced with Spring” and a large number of children’s books (picture books, activity books). Crvenkovska is the author of the scripts for the cartoons and the picture books from the “Bibi’s World” series, and is a scriptwriter for the children’s series “Five Plus Family” and “Zoki Poki” (in production). Crvenkovska is also involved in educating children and young people, holding courses and workshops on creative writing, drawing, drama, creation and imagination.

„Пишуваме, цртаме, патуваме: Сакаме зелено Скопје“ со Билјана Црвенковска

„Пишуваме, цртаме, патуваме: Сакаме зелено Скопје“ е креативна работилница за деца од 6 до 9 години, која поттикнува креација и имагинација кај децата на една многу важна тема – зелено Скопје! Децата ќе имаат можност на оваа тема да пишуваат приказни и песнички, да цртаат цртежи во неколку техники, да прават колажи… Креативно пишување, цртање, сликање, читање и многу смеа и радост. Веднаш по завршувањето на работилницата сите творби ќе бидат изложени во просториите на Детскиот креативен центар во МКЦ.

 

Билјана Црвенковска е писателка, сценарист и преведувач, магистер по филозофски науки.

Црвенковска има повеќегодишно искуство како уредник на списанија, интернет-портали, издаваштво, универзитетски публикации, но и искуство во маркетинг и комуникации.

Автор е на еден стручен труд („Митски лавиринт“), два романа за деца („Што сонуваше Дедо Мраз“ и „Супервештерката, мачката и шесте волшебни колачиња“), два хибриди од роман и графички роман за деца „ТКЦП: Канџа во мракот“ и „ТКЦП: Замокот на илјада мачки“, една графичка новела – „Девојчето кое танцуваше со пролетта” и голем број книги за деца (сликовници, книги со активности). Црвенковска е автор на сценаријата за анимираните филмови и сликовниците од серијалот „Светот на Биби“, а сценарист е и на сериите за деца „Пет плус фамилија“ и „Зоки Поки“ (во процес на продукција). Автор е на повеќе научни есеи и трудови, театарски критики, новинарски текстови и колумни. Учесник е на повеќе поетски читања. Член е на Друштвото на писателите на Македонија. Црвенковска се занимава и со едукација на деца и млади, држејќи курсеви и работилници по креативно пишување, цртање, драмска игра, креација и имагинација.