Кога зградите би зборувале- перформативно истражувачки проект

english below>>>>
01.10.2017/ 02.10.2017
КОГА ЗГРАДИТЕ БИ ЗБОРУВАЛЕ
Перформативно – истражувачки проект со специјален настап на „ДЕЈВИ Д’ БОУВИ + ПАДНАТИТЕ ОД МАРС“
Автор: Филип Јовановски
Кураторка: Ивана Васева
Истражувач и ко-автор на сценарио: Дејан Ивановски
Креативен тим:
Актери: Кристина Леловац, Ивана Павлаковиќ, Јасмина Василева, Тамара Ристоска, Благој Веселинов
Видео продукција: Илија Тирицовски
Учествуваат: Станарите од Железничка зграда (Слободан Кочевиќ, Иван Џијановски и Томе Каревски)
Продукција: Оливер Мусовиќ
Камера: Александар Котевски
Дрон: Стојанче Цавировски
Монтажа и дизајн на звук: Сашко Потер Мицевски

„Кога зградите би зборувале“ е уметнички перформативно – истражувачки процес кој ангажира активно локална заедница во креирањето на делото и создава поволен контекст за контестирање на прашањата за јавното и заедничкото напроти приватните и конзервативните интереси на различни општествено – социолошки нивоа. Централна позиција во овој развоен, испитувачки и колаборативен проект има Железничка зграда во Скопје, културно наследство од 1946 год. со уникатни решенија за колективно домување во земјава, кое директно се соочува со неприликите на овие неколку декади. На симболично но и на репрезентативно ниво, оваа зграда соочува со (не)успесите на одржувањето на мноштвото во активен однос, но и задира во личните инхибиции – колку е важна дијалошката структура во заедничкото?
Перформативно-истражувачки проект „Кога зградите би зборувале“ реализиран во
партнерство со општина Центар во рамки на кој се продуцира интерактивен перформанс и
уметничка програма реализирана во Железничка зграда Скопје. Овој тип акција произлезе од
истражувачки процес во форма на перформанс на уметникот Филип Јовановски во соработка
со архитектот Дејан Ивановски, куриран од Ивана Васева. Во центарот на проектот е
Железничка зграда Скопје, пример за социјално живеење и делување кои во своите рамки
вклучува и кино и периметарски дворски блок. Проектот се промовираше и во рамки на
програмата на фестивалот „Млад отворен театар“ Програмата се реализираше во 01.10.2017-
02.10.2017, а повеќе информации за содржината и резултатите може да најдете на
https://okno.mk/node/67480
***
english>>

IF BUILDINGS COULD TALK
Performance – research project with special performance of “DAVID BOWIE+ FALLEN FROM MARS”
Author: Filip Jovanovski
Curator: Ivana Vaseva
Researcher and co-author of the script: Dejan Ivanovski
Creative team:
Actors: Kristina LelOvac, Ivana Pavlakovik, Jasmina Vasileva, Tamara Ristoska, Blagoj Veselinov
Video Production: Ilija Tiritsovski
Participants: The tenants from the Railway Building (Slobodan Kocevic, Ivan Dzijanovski and Tome Karevski)
Production: Oliver Musovik
Camera: Aleksandar Kotevski
DRON: Stojance Tsavirovski
Assembly and sound design: Sashko Potter Micevski
The research-based performative art project IF BUILNGS COULD TALK in Skopje is a collaborative action actively including the local community in the very process of its creation as one of the rare examples of collaborative practices in Macedonia.
It is a multidimensional and multidisciplinary project which was conducted and conceived by the artist Filip Jovanovski, curated by Ivana Vaseva, in collaboration with the architect and researcher Dejan Ivanovski and the creative team: actresses: Kristina Lelovac, Sanja Arsovska, Jasmina Vasileva, Dolores Popovic, Ilija Tiricovski, video production, Dejan Petrovic, sound design and Oliver Musovic, production. In the center of this project is the Railway Workers’ Residential Complex in Skopje, built as a rare example of social and communal housing in the frames of the post-war modern architecture.
This project is part of The International Theatre Festival “Youth Open Theatre” in Skopje in the additional program.
For more information: https://okno.mk/node/67480