City Ecologies / Екологии на градот

City Ecologies

Opening the architectonic body which strengthens the capacities and the synergies of the place – the park of the Youth Cultural Center

The architecture section of the “Skopje Kreativa 2019” Festival has the goal to reflect on the term ecology through a series of discussions, lectures, workshops and simulations. The topic of ecology is addressed as a broader project that takes into consideration the mutual relationship between ecology and urbanization on many levels – urban and natural actors and their relations to the physical context as a networked whole of heterogeneous entities. The three ecologies (social, environmental and mental) as set by Felix Guattari constitute tools, models and sensibilities of the city context. These elements will be simulated at a specific space – the YCC Park, by tracing the capacities of the location, and creating a background for their strengthening and synergy. The potentials of the YCC part will be explored in the form of a workshop through a program-production and urban-architectonic elaboration and will be explicitly presented in the shape of a body, i.e. a structure that will have a formal language corresponding to the context. This body should be a generator of expected and unexpected processes in relation to the Youth Cultural Centre, as well as completely autonomous events. This topic poses a special challenge at a time when the notions of “ecology” and “city” and extremely simplified in the day-to-day discourse. It is exactly the mutual relation between the society we live in and the ecosystem that we inhabit, as three different parameters of ecology which are connected through a series of processes, that lays the foundation of how build buildings and cities.The program is realized in collaboration with the students from the Ss. “Cyril and Methodius” University from Skopje, the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Architecture and the American College University, Skopje, the Faculty of Architecture.

YCC park, 1 june, 19.00


македонски>>

Екологии на градот

Архитектонскиот сегмент од фестивалот „Скопје Kреатива 2019“ има цел да го промисли терминот екологија преку серија дискусии, предавања, работилници и симулации. Темата екологија ја адресираме како поширок проект кој ја зема предвид меѓусебната релација на екологијата и урбанизацијата на многу нивоа – урбани и природни чинители и нивната релација со физичкиот контекст како вмрежена целина на хетерогени ентитети. Трите екологии (животната средина, социјалните релации и човечката субјективност) поставени од Феликс Гатари претставуваат алатки, модели и сензибилитет на градскиот контекст. Овие елементи ќе бидат симулирани во конкретен простор – МКЦ паркот, преку пронаоѓање на капацитетите на местото, а создавајќи подлога/инфраструктура за нивно зајакнување и вмрежување. Потенцијалите на МКЦ паркот ќе бидат истражени во форма на работилница преку програмско-продукциска и урбанистичко-архитектонска елаборација и ќе бидат експлицитно прикажани во форма на тело, односно структура која ќе има формален јазик соодветен на контекстот. Ова тело треба да претставува генератор на очекувани и неочекувани процеси во релација со Младинскиот културен центар, како и настани кои се комплетно автономни.

Оваа тема претставува особен предизвик во моменти кога термините екологија и град се максимално поедноставени во секојдневниот дискурс. Токму меѓусебната релација помеѓу општеството во кое живееме и екосистемот кој го населуваме како три различни размери на екологија кои се поврзани преку серија процеси претставува основа во однос на начинот на кој градиме објекти и градови.

Програмата се реализира во соработка со студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје од Факултетот за драмски уметности и Архитектонскиот факултет и од Универзитетот „Американ Колеџ” од Скопје од Архитектонскиот факултет.

 

1 јуни, парк МКЦ, 19 часот – отворање на објектот