Дуња Иванова – Зелено во етерот за зелено Скопје / Dunja Ivanova – Green on the Air for a Green Skopje

Зелено во етерот за зелено Скопје

Дуња Иванова, Слобода филм

„Зелено во етерот за зелено Скопје“ го поврзува современиот музички израз со дигиталните медиуми, кои пренесуваат порака за неопходноста од општествено будење и одговорност кон природата или кон она што остана од неа во главниот град. „Зелено во етерот за зелено Скопје“ е звучно-визуелна инсталација која обединува акустична изведба на композиции од современи авангардни, но и популарни автори кои во своите композиции го акумулираат изразот „зелено“ (green): Miles Davis-Blue in Green, Vangelis-Memories of Green, Masato Nakamura-Green Hill Zone, Tom Waits-All the World is Green, Alan Silvestri-Stark Goes Green, Piano stories-Requiem of Green, Johny Cash-Green Green Grass of Home, John legend-Green Light Remix, David Bryan-Big G reen Freak, Joe Raposo-Bein’ Green, проследена со видеозапис со визуализации од Скопје преку фотографии во кои истовремено се прикажуваат убавиот и грдиот лик на градот.

Дуња Иванова е магистер по пијано и доктор на филозофски науки. Концертира во Њујорк, Париз, Сараево, Тирана, Рагуза, Приштина, на Скопско лето, Охридско лето, Денови на македонската музика, Музика вива, „Браќа Манаки“, Струшки вечери на поезијата, Нов културен бран, Winter Apricots. Посветува рецитали на музиката на Прајснер, Глас, Еинауди, Перт, Сакамото, Најман, Рајли, Рајх, Сапин, Федел, Бан, Тирсен.

Кино Култура, 31 мај, 21 часот

 

Green on the Air for a Green Skopje

Dunja Ivanova, Sloboda Fil

Green on the Air for a Green Skopje connects the contemporary music expression with digital media thus conveying a message about the necessity of a social awakening and responsibility towards nature, or towards what has been left of it, in the capital city. “Green on the Air for a Green Skopje” is an audio-visual installation which unites the acoustic rendition of pieces by modern avant-garde, as well as popular authors who accumulate the notion of “green” in their works: Miles Davis-Blue in Green, Vangelis-Memories of Green, Masato Nakamura-Green Hill Zone, Tom Waits-All the World is Green, Alan Silvestri-Stark Goes Green, Piano stories-Requiem of Green, Johny Cash-Green Green Grass of Home, John legend-Green Light Remix, David Bryan-Big Green Freak, Joe Raposo-Bein’ Green, accompanied by video-art with visualizations from Skopje through photos which simultaneously reveal the beautiful and ugly face of the city. A project by “Sloboda Film”.

Dunja Ivanova holds an MA in piano, and a PhD in philosophy. She has had concerts in New York, Paris, Sarajevo, Tirana, Ragusa, Prishtina, at Skopsko Leto, Ohridsko Leto, Days of Macedonian Music, Musica Viva, “Manaki Brothers”, Struga Poetry Evenings, New Cultural Wave, Winter Apricots. She has devoted recitals to Preisner, Glass, Einaudi, Pärt, Sakamoto, Naumann, Riley, Reich, Sapin, Fedele, Bahn, Tiersen.

Big hall Kino Kultura, 31 may 21.00