Градот убав? – филмови на ФДУ Скопје во Парк МКЦ / The Beautiful City? – films by FDA Skopje

Градот убав? – филмови на ФДУ Скопје во Парк МКЦ

Избор на неколку документарни филмови на студентите на Факултетот за драмски уметности што го коментираат животот на младите во современо Скопје.

Филмовите ќе бидат прикажани на 1 Јуни од 21:00- 22:00 во Парк МКЦ

The Beautiful City? – films by FDA Skopje

A selection of several documentaries by the students of the Faculty of Dramatic Arts, as a commentary on the life of young people in modern Skopje.

Movies will be shown on 1th of June from 21.00 – 22.00 Youth Cultural Center Park

 

„Зелени ѕидови, црна храна“ (2015), режија/сценарио: Сандра Ѓорѓиева

“Green walls, black food” (2015), written/directed: Sandra Georgieva

 

„Reddakh” (2011), режија/сценарио: Владимир Митревски

“Reddakh” (2011), written/directed: Vladimir Mitrevski

 

 

„На точак“ (2015), режија/сценарио: Горјан Атанасов

“OnBike” (2015), written/directed: Gorjan Atanasov